Hicrətin 7-ci ili

wikishia saytından
Hicri-qəməri 7
 
Miladi: 628 və 629
İmamət
Həzrət Muhəmmədin (s) peyğəmbərliyi zamanı
İslam ölkələrinin hökumətləri
Mədinə: Muhəmməd (s) ibn AbdullahHökümət: Hicrətin 1-11-ci ili
Əhəmiyyətli hadisələr
Vadil-Qura döyüşü
Xeybər döyüşü
Ümrənin qəzasının yerinə yetirilməsi
Peyğəmbərin (s) Huyyəy ibn Əxtəbin qızı Səfiyyə ilə evlənməsi
Fədəkin Həzrət Zəhraya (ə) bağışlanması
Rədduş-Şəms (Günəşin qayıtması) hadisəsi.
Məscidün-Nəbinin 1050 kvadratmetrdən 2475 kvadratmetrə qədər genişləndirilməsi.


Hicrətin 7-ci ili (ərəbcə: سنة 7 للهجرة) hicri-qəməri təqvimi ilə yeddinci ildir.

Xeybər döyüşünün baş verməsi, Peyğəmbərin (s) Fədəki Həzrət Zəhraya (ə) bağışlaması, günəşi geri qaytarmaq hadisəsi, Ümrənin qəzasının yerinə yetirilməsi və bir qrup müsəlmanın Həbəşədən Mədinəyə qayıtması bu ilin hadisələri arasındadır.

Hadisələr

Döyüşlər

İstinadlar

 1. Bəlazuri, Ənsabul-əşraf, h.q 1417, c.1, s.198
 2. Bəlazuri, Ənsabul-əşraf, h.q 1417, c.1, s.353
 3. İbn Həcər, Fəthul-bari, h.q 1379, c.6, s.222; Hürr Amili, İsbatul-hüda, h.q 1425, c.3, s.545
 4. Məclisi, Biharul-ənvar, h.q 1403, c.95, s.188
 5. Bəlazuri, Ənsabul-əşraf, h.q 1417, c.1, s.444-448; Zəhəbi, Tarixul-İslam, h.q 1413, c.2, s.465
 6. İbn Əbdül-Birr, Əl-İstiab, h.q 1412, c.1, s.46
 7. Zirikli, Əl-Əlam, m. 1989, c.1, s.27
 8. Cəfəriyan, Asare İslamiye Məkkə və Mədinə, h.ş 1387, s.204
 9. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, h.q 1387, c.3, s.9; ibn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, c.2, s.328; Bəyhəqi, Dəlailun-nubuvvət, h.q 1405, c.4, s.197
 10. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, h.q 1387, c.3, s.16; Bəlazuri, Ənsabul-əşraf, h.q 1417, c.1, s.352; Məqrizi, İmtaul-əsma, h.q 1420, c.8, s.382
 11. Zəhəbi, Tarixul-İslam, h.q 1413, c.2, s.446-458

Ədəbiyyat

 • İbn Həcər, Əhməd ibn Əli, Fəthul-bari, Beyrut, Darul-mərifə, h.q 1379
 • İbn Əbdül-Birr, Yusif ibn Abdullah, Əl-İstiab, Beyrut, 1-ci çap, h.q 1412
 • İbn Hişam, Əbdül-Məlik, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Darul-mərifə, Beyrut
 • Bəyhəqi, Əhməd ibn Hüseyn, Dəlailun-nubuvvət, Darul-kutubil-elmiyyə, Beyrut, 1-ci çap, h.q 1405
 • Bəlazuri, Əhməd ibn Yəhya, Ənsabul-əşraf, Darul-fikr, 1-ci çap, h.q 1417
 • Cəfəriyan, Rəsul, Asare İslamiye Məkkə və Mədinə, Məşər nəşri, 9-cu çap, h.ş 1387
 • Hürr Amili, Məhəmməd ibn Həsən, İsbatul-hüda, Beyrut, h.q 1425
 • Zirikli, Xeyruddin, Əl-Əlam, Beyrut, Darul-elm, 8-ci çap, m. 1989
 • Zəhəbi, Məhəmməd ibn Əhməd, Tarixul-İslam, Beyrut, Darul-kutubil-ərəbi, 2-ci çap, h.q 1413
 • Təbəri, Məhəmməd ibn Cərir, Tarixul-uməmi vəl-muluk, Beyrut, h.q 1388
 • Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul-ənvar, Beyrut, 2-ci çap, h.q 1403
 • Məqrizi, Əhməd ibn Əli, İmtaul-əsma, Beyrut, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1420