Hicrətin 6-cı ili

wikishia saytından
Hicri-qəməri 6
 
Miladi: 627 və 628
İmamət
Həzrət Muhəmmədin (s) peyğəmbərliyi zamanı
İslam ölkələrinin hökumətləri
Mədinə: Muhəmməd (s) ibn AbdullahHökümət: Hicrətin 1-11-ci ili
Əhəmiyyətli hadisələr
Hüdeybiyyə sülhü müqaviləsi
Bəni Lihyan döyüşü
Zi-Qərəd döyüşü
Bəni-Müstəliq döyüşü
Rizvan beyəti
Peyğəmbərin (s) müxtəlif ölkələrin padşahlarına məktublar göndərməsi və onları İslama dəvət etməsi.


Hicrətin 6-cı ili (ərəbcə: سنة 6 للهجرة) hicri-qəməri təqviminin altıncı ilidir.

Hüdeybiyyə sülhü, Rizvan beyətiBəni-Müstəliq döyüşü kimi bir neçə döyüşün baş verməsi, həmçinin Peyğəmbərin (s) müxtəlif ölkələrin padşahlarına məktublar göndərməsi və onları İslama dəvət etməsi bu ilin hadisələri arasındadır.

Hicrətin 6-cı ilində baş verən hadisələr

Təvəllüdlər

Vəfatlar

İstinadlar

 1. İbn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, c.2, s.308
 2. Beyhəki, Dəlailun-nübuvvət, h.q 1405, c.3, s.364
 3. Bəlazuri, Ənsabul-əşraf, m. 1959, c.1, s.349
 4. Vaqidi, Əl-Məğazi, h.q 1409, c.2, s.537
 5. İbn Hişam, Əs-Siyərtun-Nəbəviyyə, Beyrut, c.2, s.289
 6. İbn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, c.2, s.315
 7. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, h.q 1387, c.2, s.644
 8. Məhəllati, Rəyahinuş-şəriə, c.3, s.33; Məhəmmədi İştihardi, Həzrət Zeynəb (ə) furuğe tabane kövsər, h.ş 1379, s.17
 9. Zəhəbi, Seyru əlamin-nübəla, h.q 1405, c.3, s.500; Dəxil, Əlamun-nisa, s.238
 10. İbn Əbdül-Birr, Əl-İstiab, h.q 1412, c.1, s.297-298

Ədəbiyyat

 • İbn Əbdül-Birr, Yusif ibn Abdullah, Əl-İstiab, Beyrut, h.q 1412
 • İbn Hişam, Əbdül-Məlik, Əs-Siyərtun-Nəbəviyyə, Beyrut, Darul-mərifə
 • Bəlazuri, Əhməd ibn Yəhya, Ənsabul-əşraf, Darul-fikr, m. 1959, Beyrut, 1-ci çap
 • Beyhəki, Əhməd ibn Yusif, Dəlailun-nübuvvət, Darul-kutubil-elmiyyə, Beyrut, 1-ci çap, h.q 1405
 • Zəhəbi, Məhəmməd ibn Əhməd, Seyru əlamin-nübəla, Beyrut, h.q 1405
 • Təbəri, Məhəmməd ibn Cərir, Tarixul-uməmi vəl-muluk, Beyrut, h.q 1387
 • Məhəllati, Zəbiyhullah, Rəyahinuş-şəriə, Tehran, Darul-kutubil-İlsmaiyyə
 • Məhəmmədi İştihardi, Məhəmməd, Həzrət Zeynəb (ə) furuğe tabane kövsər, 3-cü çap, Burhan, h.ş 1379
 • Vaqidi, Məhəmməd ibn Ömər, Kitabul-məğazi, Beyrut, 3-cü çap, h.q 1409