Hicrətin 1-ci ili

wikishia saytından
Hicri-qəməri 1
 
Miladi: 622 və 623
İmamət
Həzrət Muhəmmədin (s) peyğəmbərliyi zamanı
İslam ölkələrinin hökumətləri
Mədinə: Muhəmməd (s) ibn AbdullahHökümət: Hicrətin 1-11-ci ili
Əhəmiyyətli hadisələr
Peyğəmbərin (s) Məkkədən Mədinəyə hicrəti
Leylətul-məbit hadisəsi
Müsəlmanların birinci məscidi, Quba məscidinin təsis olunması
Ənsarmühacirlər arasında qardaşlıq əqdinin oxunması
Təvəllüdlər
Muxtar Səqəfi
Abdullah ibn Zübeyr
Ziyad ibn Abiye
Vəfatlar / Şəhadətlər
Əsəd ibn Zurarə


Hicrətin 1-ci ili (ərəbcə: سنة 1 للهجرة) hicri-qəmər təqviminin birinci ilidir. Bu il İslam Peyğəmbərinin (s) peyğəmbərliyə seçilməsindən[1] 14 il sonra və Amul-fildən 53 il sonraya uyğun gəlir.

Peyğəmbər (s) və bir qrup müsəlmanın Məkkədən Mədinəyə hicrəti bu ildə baş verdi. Həmçinin Quba məscidiMəscidun-Nəbi də elə həmin ildə tikilib.

Baş verən hadisələr

Vəfatlar və təvəllüdlər

İstinadlar

 1. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, m. 1968, c.2, s.392
 2. Tusi, Misbahul-mütəhəccid, h.q 1411, s.791
 3. Təbərsi, İlamul-vəra, h.q 1417, s.146-148
 4. Şirazi, Əd-Dərəcatur-rafiə, m. 1983, s.199
 5. Məsudi, Ət-Tənbih, Qahirə, s.201
 6. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, m. 1968, c.2, s.397
 7. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, m. 1968, c.2, s.394
 8. İbn Zəbalə, Əxbarul-mədinə, m. 2002, s.74
 9. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, c.3, s.465
 10. İbn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, c.1, s.505
 11. İbn İshaq, Siyrətu Rəsulillah, h.ş 1361, c.2, s.561
 12. Amili, Əs-Səhihu min siyrətin-Nəbi, h.ş 1385, c.5, s.127-136
 13. İbn Əbdül-Birr, Əl-İstiab, h.q 1412, c.4, s.1881
 14. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, m. 1968, c.2, s.402
 15. İbn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, c.1, s.591
 16. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, c.3, s.459
 17. İbn Əsir, Əsədul-ğabə, h.q 1409, c.4, s.347
 18. İbn Həcər Əsqəlani, Əl-İsabə, h.q 1415, c.4, s.80
 19. İbn Əbdül-Birr, Əl-İstiab, h.q 1412, c.2, s.523

Ədəbiyyat

 • İbn Əsir, Əli ibn Məhəmməd, Əsədul-ğabə, Beyrut, Darul-fikr, h.q 1409
 • İbn İshaq, Siyrətu Rəsulillah, Əsğər Məhdəvi çapı, Tehran, h.ş 1361
 • İbn Həcər Əsqəlani, Əhməd ibn Əli, Əl-İsabə, Beyrut, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1415
 • İbn Zəbalə, Məhəmməd ibn Həsən, Əxbarul-mədinə, m. 2003
 • İbn Səd, Məhəmməd ibn Səd, Təbəqatul-kübra, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1410
 • İbn Əbdül-Birr, Yusif ibn Abdullah, Əl-İstiab, Beyrut, Darul-cəbəl, h.q 1412
 • İbn Hişam, Əbdül-Məlik, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, Darul-mərifə
 • Şirazi, Seyyid Əli Xan, Əd-Dərəcatur-rafiə, Beyrut, m. 1983
 • Təbəri, Məhəmməd ibn Cərir, Tarixul-uməmi vəl-muluk, Beyrut, 2-ci çap, m. 1968
 • Tusi, Məhəmməd ibn Həsən, Misbahul-mütəhəccid, Beyrut, h.q 1411
 • Amili, Cəfər Mürtəza, Əs-Səhihu min siyrətin-Nəbi, Qum, h.ş 1385
 • Məsudi, Əli ibn Hüseyn, Ət-Tənbih, Qahirə