Hicrətin 9-cu ili

wikishia saytından
Hicri-qəməri 9
 
Miladi: 630-631
İmamət
Həzrət Muhəmmədin (s) peyğəmbərliyi zamanı
İslam ölkələrinin hökumətləri
Mədinə: Muhəmməd (s) ibn AbdullahHökümət: Hicrətin 1-11-ci ili
Əhəmiyyətli hadisələr
Təbuk döyüşü
Bəraət ayələrinin çatdırılması
Peyğəmbərin (s) Nəcran xristiyanları ilə mübahiləsi
Qardaşlıq ayəsinin nazil olması
Əqəbə əshabı hadisəsi
Zirar məscidinin tikilməsi
Vəfatlar / Şəhadətlər
Peyğəmbərin (s) qızı Ümmü Kulsumun vəfatı


Hicrətin 9-cu ili (ərəbcə: سنة 9 للهجرة) hicri-qəməri ilinin təqvimi ilə doqquzuncu ildir.

Bu il müxtəlif qəbilələri təmsil edən çoxlu nümayəndələr Mədinəyə Peyğəmbərin (s) hüzuruna gələrək İslamı qəbul etdikərini bildirdilər və bu səbəbdən də o ilə "qruplar ili" (sinətul-vəfud) deyilir. Təbuk döyüşü, Mənzilət hədisinin deyilməsi, İmam Əlinin (ə) bəraət ayələrini çatdırması, Peyğəmbərin (s) Xristianlarla mübahiləsiƏqəbə əshabı hadisəsi bu ilin mühüm hadisələrindəndir.

Hadisələr

Döyüşlər

Vəfatlar

İstinadlar

 1. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, h.q 1410, c.2, s.121; Vaqidi, Əl-Məğazi, h.q 1409, c.3, s.973; Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, h.q 1387, c.3, s.123
 2. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, h.q 1387, c.3, s.96
 3. İbn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, c.2, s.560
 4. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, h.q 1387, c.3, s.122-123; Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.5, s.3; İbn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, c.2, s.545; Əyyaşi, Təfsirul-Əyyaşi, h.q 1380, c.2, s.73
 5. Reyşəhri, Fərhəngnameye Mubahile, h.ş 1395, s.83-87
 6. İbn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, c.2, s.516
 7. İbn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, c.2, s.517
 8. İbn Əbdül-Birr, Əl-İstiab, h.q 1412, c.3, s.1097
 9. Yaqubi, Tarixu Yaqubi, Beyrut, c.2, s.68; Məsudi, Ət-Tənbih, Qahirə, s.236; Vaqidi, Əl-Məğazi, h.q 1409, c.3, s.1044; İbn Qüteybə, m. 1992, s.343
 10. İbn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, c.4, s.173; Məqrizi, İmtaul-əsma, h.q 1420, c.1, s.480
 11. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, h.q 1387, c.3, s.99
 12. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, h.q 1387, c.3, s.122
 13. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, h.q 1410, c.2, s.121
 14. Bəlazuri, Futuhul-buldan, m. 1987, s.638
 15. İbn Hişam, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, c.2, s.515; Beyhəqi, Dəlailun-nübuvvət, h.q 1405, c.5, s.469
 16. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, h.q 1410, c.2, s.122
 17. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, h.q 1410, c.2, s.122-123
 18. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, h.q 1410, c.2, s.123
 19. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, h.q 1410, c.2, s.123-124
 20. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, h.q 1410, c.2, s.124
 21. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, h.q 1410, c.2, s.124-125
 22. Təbəri, Tarixu Təbəri, h.q 1387, c.3, s.124; İbn Həcər Əsqəlani, Əl-İsabə, h.q 1415, c.8, s.460; İbn Xəyyat, Tarixu Xəlifə ibn Xəyyat, h.q 1415, s.45

Ədəbiyyat

 • İbn Həcər Əsqəlani, Əhməd ibn Əli, Əl-İsabə, Beyrut, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1415
 • İbn Səd, Məhəmməd ibn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, Təhqiq: Əbdül-Qadir Əta, Beyrut, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1410
 • İbn Əbdül-Birr, Yusif ibn Abdullah, Əl-İstiab, Beyrut, h.q 1412
 • İbn Hişam, Əbdül-Məlik, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, Darul-mərifə
 • Bəlazuri, Əhməd ibn Yəhya, Futuhul-buldan, Beyrut, Beyrut, m. 1987
 • Beyhəqi, Əbu bəkr Əhməd ibn Hüseyn, Dəlailun-nübuvvət, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1405
 • İbn Xəyyat, Xəlifə, Tarixu Xəlifə ibn Xəyyat, Beyrut, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1415
 • Təbərsi, Fəzl ibn Həsən, Məcməul-bəyan, Tehran, Nasir Xosrov, 3-cü çap, h.ş 1372
 • Təbəri, Məhəmməd ibn Cərir ibn Yəzid, Tarixul-uməmi vəl-muluk, Beyrut, h.q 1387
 • Əyyaşi, Məhəmməd ibn Məsud, Təfsirul-Əyyaşi, Təhqiq: Hişam Rəsuli, Tehran, h.q 1380
 • Məhəmmədi Reyşəhri, Məhəmməd, Fərhəngnameye Mubahile, Qum, Darul-hədis, h.ş 1395
 • Məsudi, Əli ibn Hüseyn, Ət-Tənbih, Qahirə, Darus-savi
 • Məqrizi, Əhməd ibn Əli, İmtaul-əsma, Beyrut, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1420
 • Vaqidi, Məhəmməd ibn Ömər, Əl-Məğazi, Beyrut, 3-cü çap, h.q 1409
 • Yaqubi, Əhməd ibn Əbi Yaqub, Tarixu Yaqubi, Beyrut, Daru Sadir