Münafiq

wikishia saytından

Münafiq (ərəbcə: المنافق), qəlbində İslamı qəbul etmədiyi halda, zahirdə özünü mömin kimi göstərən şəxsdir. Münafiqlik məsələsi Peyğəmbər (s) Mədinəyə hicrət etdikdən və orada gücləndikdən sonra ortaya çıxdı. Bu dövrdə İslama qarşı olanlar açıq şəkildə qarşı çıxa bilmirdilər və buna görə də özlərini kənarda müsəlman olaraq göstərirdilər.

Nifaq Quranda tez-tez bəhs edilən və Münafiqun surəsində onun xüsusiyyətlərini və müqəddimələrini araşdıran bir məfhumdur. Yalan danışmaq, mənfi və pis düşüncələr, lovğalıq və təkəbbürlük, ələ salmaq, günah işləmək və fitnə-fəsad törətmək Quranın münafiqlər üçün saydığı xüsusiyyətlərdəndir.

Abdullah ibn Ubey, Abdullah bin Uyəynə, Ashab Uqbə münafiqlər arasında məşhur şəxslər sayılıblar. Tarixi xəbərlərə görə, Peyğəmbər münafiqlərə qarşı dözümlü davranmış və dolayı yolla onların hərəkətlərini zərərsizləşdirmişdir. Mədinədə bəzi münafiqlərin mərkəzi olan Zirar məscidi Peyğəmbərin əmri ilə dağıdıldı.

“Nisa” surəsinin 145-ci ayəsinə əsasən münafiqlərin yeri cəhənnəmin ən aşağı mərtəbəsidir və təfsirçilər bu ayəyə əsaslanaraq nifaqı küfrdən daha pis hesab etmişlər. Münafiqin meyyit namazı möminin cənazə namazından fərqlidir. Beleki münafiqlərə qılınan meyyit namazında bağışlanma-diləmək əvəzinə onlara lənət deyilir.

Münafiqlər haqqında yazılan kitablardan bəziləri Əbu Nuəym İsfahaninin “Sifətun-Nifaq” və İbn Qəyyim Cövzinin “Sifatul-munafiqin”idir. Cəfər Sübhaninin “Ən-Nifaqu vəl-munafiqunə fi Quranil-Kərim” kitabı münafiqlər haqqında yazılmış əsərlərdəndir.

Nifaq nədir?

Münafiq küfrünü gizlədən, olmayanı aşkar edən və İslamla özünü gizlədən şəxsdir.[1] Münafiq mömin və kafir iki anlayışa qarşı istifadə edilir.[2] Mürtəza Mütəhhəriyə görə, mömin Qəlbində danışığında və əməlində İslama inanan, kafir həm daxilən, həm də zahirən İslamı qəbul etməyən, münafiq isə qəlbində İslama qarşı olan, lakin zahirdə İslama inandığını iddia edən kimsədir.[3]

Nifaq və fisq arasındakı fərq (ikiüzlülük və azğınlığın fərqi)

İman qəlbin etiqadıdır, dilin iqrarıdır və davranışlarında vəzifəni yerinə yetirməkdir. Buna görə hər üçünə sahib olan mömin, hər üçündə əskik olan kafir, dillə (yalandan) iqrar edən ancaq, qəlbində iman gətirməyən kəs münafiq, qəlbi və dili ilə iman gətirən, lakin əməlində və davranışlarında aciz olan şəxs fasiqdir.[4]

Əllamə Təbatəbai də ikiüzlülük və imanın zəifliyini iki fərqli şey hesab edirdi, birincisi, insanın inanmadığı bir şeyi söyləməsi və əməl etməməsi, ikincisi isə insanın dediklərinə və inanır lakin, iradə və dözümlüyün zəifliyinə görə əməl etməməsidir.[5]

İslam tarixində münafiqlərin əhəmiyyəti

“Təfsiri nümunəyə” əsasən İslamda münafiqlik və münafiqlər məsələsi Peyğəmbərin (s) Mədinəyə hicrətindən sonra gündəmə gəlib. Məkkədə müxaliflər açıq şəkildə İslama qarşı təbliğat aparırdılar; Amma müsəlmanlar Mədinədə qüdrət əldə etdikdən sonra düşmənlər zəiflədilər və Peyğəmbərə (s) və müsəlmanlara qarşı planlarını davam etdirmək üçün zahirən iman gətirib, müsəlmanların sıralarına qoşuldular.[6]

“Münafiqun surəsi” də münafiqlər barəsində nazil olmuşdur. Orada münafiqlər haqqında və onların müsəlmanlarla güclü düşmənçiliyindən bəhs edilir. Həmçinin bu surədə Peyğəmbərə (s) münafiqlərin təhlükəsindən ehtiyat etmək əmr edilmişdir.[7]“Tövbə” surəsində bir neçə ayə münafiqlərə həsr edilmişdir.[8] Əllamə Təbatəbai bu inancda idi ki, Quran ayələri ilə yanaşı, tarixi təhlillər aparılmalıdır ki, münafiqlərin İslam cəmiyyətində törətdikləri fəsad, pisliklər və bəlaları aydınlaşsın.[9]

İslamın əvvəlində münafiq şəxslər

Tarixi və rəvayət mənbələrində İslam dinin ilk illərində münafiq olan bəzi şəxslər təqdim edilmişdir. Məqrizi “İmtəəul-Əsma” kitabında “Ous” və Xəzrəc” qəbilələrinin münafiqlərini qeyd etmiş, onların İslam və Peyğəmbərlə (s) düşmənçilik etdiklərini sadalamışdır. Onların arasında Mədinədən gələn mühacirləri qovmaqla hədələyən Abdullah ibn Ubəy və səhabələrini Peyğəmbəri (s) öldürməyə təşviq edən Abdullah ibn Uyəynə də var idi.[10]

Əqəbə səhabələri də münafiqlərdən sayılır. Onlar Təbuk yürüşündən qayıdarkən Peyğəmbərə sui-qəsd planlaşdıran bir qrup səhabə idilər, lakin buna nail ola bilmədilər.[11] Tarixçilər və bioqraflar Əqəbə səhabələrinin sayını 12 ilə 15 arasında qeyd etmişlər.[12] Bir rəvayətə əsasən İmam Baqirdən (ə) onların sayı 12 idi, onlardan 8-i Qüreyşdəndir.[13] Şeyx Səduq bir rəvayət əsasında onların 12-sini Bəni-Üməyyədən, 5-ini isə başqa qəbilələrdən hesab etmişdir.[14]

Sünni alimlərindən Siyuti, Əqabə səhabələrinin adını belə nəql etmişdir; Onların arasında Səd ibn Əbi Sərh, Əbu Hazir Ərabi, Culas ibn Suveyd, Məcmə ibn Cariyə, Muləyh Təymi, Husəyn ibn Numəyr, Tuəyməh bin Ubəyriq və Murrəh ibn Rəbi'.[15]

Peyğəmbərin münafiqlərlə rəftarı

Tədqiqatçıların fikrincə, Peyğəmbərin (s) münafiqlərlə rəftarına dair bütün tarixi tapıntılardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, o, həmişə münafiqlərlə mümkün olduqca dözümlü və bağışlanma ilə rəftar etmişdir.[16] Həzrət Peyğəmbər (s) münafiqlərdən, onların gizlənmələrindən xəbərdar idi və bir çox hallarda Quran ayələri ilə onları tanıtdırdı.[17] Münafiqləri öldürməyi təklif edənlərə dəfələrlə bu kimi rəftralardan nəhy edərdi. [mənbəyə ehtiyac var] Bütün bunlarla, qeyd olunur ki peyğəmbərin münafiqləri bağışlaması onun İslam cəmiyyətinə etinasız qalmasına səbəb deyildi. Peyğəmbər münafiqlərin hərəkətlərini izləyir, planlarını alt-üst edir və şayiə yaydıqları zaman həqiqətləri müsəlmanlara çatdırırdı. Təbii ki, nadir hallarda münafiqlərlə qətiyyətlə davranmışdır ki, onlardan biri də Zirar məscidinin dağıdılmasıdır.[18]

Quranda münafiqlərin xüsusiyyətləri

Quran və hədislərdə münafiqlər üçün xüsusiyyətlər və əlamətlər bəyan edilmişdir. "Nümunə təfsiri" müəllifinin fikrincə, “Munafiqun” surəsində onlar üçün on xüsusiyyət qeyd edilmişdir: yalan danışmaq, yalandan and içmək, haqqı düzgün dərk etməmək, zahiri görünüş və cəsarət, həqiqəti söyləməkdə əyilməmək, şübhə və hər hansı bir şeydən qorxmaq. hadisə, həqiqəti ələ salmaq. , azğınlıq və günah, hər şeyə sahib olmaq və başqalarına möhtac olmaq fikri və nəhayət, özünü təkəbbür və başqalarını aşağılamaq.[19] Təfsir əl-Mizan münafiqlər üçün “xeyir” ifadəsini qəbul etmişdir. Münafiqun surəsində bədənlərinin gözəl və heyran olmasına baxmayaraq, inandırıcı, şirin və bəlağətli dilə sahib olduqlarını, lakin divara söykənmiş çubuqlar və varlıqlarında heç bir xeyir və faydası olmayan ruhsuz ruhlara bənzədiklərini qınadıqlarını ifadə edərək. ağıl sahibləri deyillər.[20] Məhəmməd Təqi Misbah Yəzdi 1940-cı ildə Nəhcül-bəlağə xütbəsinə istinad edərək, münafiqlər üçün bu xüsusiyyətləri sadalamışdır: gizli üsuldan istifadə etmək, zahiri bəzəmək və içini çirkləndirmək, möminlərin pisliyi və başqaları ilə münasibətdə mənfəət güdmək.[21]

Münafiqin yalanının təhlili

Quran peyğəmbərin risalətinə şəhadət verən münafiqlərin sözlərini nəql edir, lakin onları yalançı adlandırır (Vəlallahu yəşhədu inna əl-munafiqin ləkazibun)[22] bu o deməkdir ki, peyğəmbər, şübhəsiz ki, Allahın elçisidir, lakin şəhadəti verən münafiqdir. Çünki onlar dediklərini qəlbi etiqadları yoxdur. Yəni düz olanı desə də, xəbərdə həqiqət olsa da, özü buna inanmır. Əslində, münafiqlərin inkar olunması ,onların inanmadıqları bir şeyi xəbər verməkləridir, nəinki onların peyğəmbərin risaləti ilə bağlı xəbərlərinin yalan olması.[23] “Təfsir Nur”un müəllifinə görə, münafiqlik əslində əməli bir yalandır. Küfrünü gizlədir və zahirdə iman (yalandan) gətirir.[24]

Münafiqin ruh halı haqqında metafor

“Bəqərə” surəsinin 17-19-cu ayələrinə əsasən, münafiq kor zülmət içində olan və yolu tanımayan kimsə kimidir. Ətrafı görmək üçün işıq axtarır, od yandırır, ancaq Allah onun odunu külək və ya yağış kimi bir vasitələr ilə söndürər və yenə eyni zülmətə tutulur. Əslində, münafiq kənardan iman gətirən kimi göründüyü üçün möminlərdən miras almaq, onlarla evlənmək və s. kimi dini faydalar qazanır. Amma ölüm imanın meyvələrini dadmaq vaxtı olduğu zaman Allah onun nurunu əlindən alır, əməllərini puça çıxarır və münafiq şəxs iki zülmət arasında qalır: birincisi onun həqiqi zülməti, ikincisi isə onun əməllərinin səbəb olduğu zülmətdir.

Başqa bir təmsildə isə münafiq fırtına və zülmətlə birləşən kimi təmsil olunur. Sanki, ildırım və şimşək onu hər tərəfdən dəhşətə gətirər və özünə sığınacaq tapa bilməyən şəxsə bənzədilir. Qaranlıqda görmür və heç nə tanıya bilmir, yağışın şiddəti onu qaçmağa məcbur edir, amma qaranlıqda addım atmaqdan əl çəkmir. O, ildırım və şimşəklərin parlaqlığından istifadə edir, amma addım atan kimi işıq sönür və yenidən qaranlığa qərq olur. Bu təmsillər göstərir ki, münafiq iman istəməsə də, zərurətdən yalandan ona yapışır və qəlbi ilə dili arasında uyğunsuzluq vardır. Bu tip insan həmişə səhvlərə, sapmalara düşər, möminlərlə bir addım atar, amma yenə dayanar.[25]

Münafiqlərin cəhənnəmdəki yeri

Nisa surəsinin 145-ci ayəsinə əsasən, münafiqlər Cəhənnəmin ən aşağı nöqtəsində “dərək əsfəl” kimi adlanan cəhənnəmin dibində olarlar: "İnnəl-munafiqinə fi dərkil-əsfəli minən-nar" «إِنَّ الْمُنافِقینَ فِی الدَّرْک الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» Bu ayə münafiqlərin sonun vəsf edir.[26] Şiə təfsirçilərindən Nasir Məkarim Şirazinin fikrincə, Quran ayələrinə əsasən, münafiqlik küfrdən daha şiddətlidir və münafiqlər Allahdan ən uzaq məxluqdurlar.[27]

Monoqrafiya

Münafiq haqqında fiqh və təfsir kitablarında qaldırılmış müzakirələrlə yanaşı, bu sahədə müstəqil yazılar da vardır ki, onların arasında Cabir ibn Həyyan Əl-Fəriyanın (207-301 H.) "Sifatü'n-Nifak və Zemmel-Münafiqin", Ebü Nuaym İsfahaninin (334-430 H.) "Sifatü'n-Nifaq ve Na'tu' l-Münafiqin" Süneni'l-Me'sure an Rasulillah" və İbn Qayyim əl-Cevzinin (691-751 h.) "Sifatü'l-Münafiqin". Bəzi digər kitablar bunlardır:

 • Əl-Münafiqun Fi əl-Quran, Seyid Hüseyn Sədr
 • “Əl-Nifq” və “Əl-Münafiqun fi Quran əl-Kərim”, Cəfər Subhani tərəfindən yazılmışdır.
 • Əbdül Rəhman Həsən Habanka Əl Məydani tərəfindən yazılmış "Zehretu'n-Nifaq və Xubbai's-Munafiqin fi't-Tarih"
 • Əbdülkərim Nairi tərəfindən yazılmış "El-Muvaceheh Beyne'n-Nabi (s.a.v) və Beyne'l-Munafiqîn"
 • Sur əl-Mənafiqin fi əl-Quranul-Kərim, tərtib edən Buxari Səbai
 • Şəhid Mütəhhərinin “Quran baxımından münafiqlik və ikiüzlülük baxışı Zəhra Aşian və Fereshte Salami tərəfindən yazılmışdır
 • Quranda münafiqlərin çehrəsi Təfsir nümunədən istifadə edərək C.Fərazmənd tərəfindən yazılmışdır

İstinadlar

 1. Türeyhi, Məcməul-Bəhreyn, h.q 1416, c.5, s.241
 2. Mütəhhəri, Məcmue asar, h.ş 1390, c.25, s.201, 202
 3. Mütəhhəri, Məcmue asar, h.ş 1390, c.25, s.206
 4. Hüseyni Şah Əbdül-Əzim, Təfsiru İsna Əşəri, h.ş 1363, c.13, s.177; Qiraəti, Nur təfsiri h.ş 1383, c.10, s.50
 5. Təbatəbai, Əl-Mizan fi təfsiril-Quran, c.19, s.249
 6. Məkarim Şirazi, Nümunə təfsiri, h.ş 1374, c.24, s.146
 7. Təbatəbai, Əl-Mizan, h.q 1417, c.19, s.278
 8. Quydel, Quranda münafiqlər
 9. Təbatəbai, Əl-Mizan, h.q 1417, c.9, s.414
 10. Məqrizi, İmtaul-əsma, h.q 1420, c.14, s.343-364
 11. Məqrizi, İmtaul-əsma, h.q 1420, c.2, s.74
 12. Vaqidi, Əl-Məğazi, h.q 1409, c.3, s.1045-1044; İbn Kəsir, Əl-Bidayətu vən-nəhayə, h.q 1398, c.5, s.20
 13. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.ş 1372, c.5, s.79
 14. Şeyx Səduq, Əl-Xisal, h.ş 1362, c.2, s.398
 15. Siyuti, Əd-Durrul-Mənsur, c.4, s.243
 16. Daneş, Rəsule Xoda (s) və esterateji iyşan dər bərabəre xətte nifaq, s.23
 17. Daneş, Rəsule Xoda (s) və esterateji iyşan dər bərabəre xətte nifaq, s.23
 18. Daneş, Rəsule Xoda (s) və esterateji iyşan dər bərabəre xətte nifaq, s.22-21; Cəfəriyan, Tarixe siyasi İslam, h.ş 1380, s.360
 19. Məkarim Şirazi, Nümunə təfsiri, h.ş 1374, c.24, s.164
 20. Təbatəbai, Əl-Mizan, h.q 1417, c.24, s.164
 21. Misbah Yəzdi, Əxlaqe İslami, s.4
 22. Munafiqun surəsi, ayə 1
 23. Təbatəbai, Əl-Mizan, h.q 1417, c.9, s.315 və c.19, s.279
 24. Qiraəti, Nur təfsiri h.ş 1383, c.10, s.49
 25. Təbatəbai, Əl-Mizanın tərcüməsi, h.ş 1374, c.1, s.89
 26. Məkarim, Əl-Əmsəl, h.q 1421, c.3, s.505
 27. Məkarim, Əl-Əmsəl, h.q 1421, c.3, s.504

Ədəbiyyat

 • İbn Kəsir, Əl-Bidayətu vən-nəhayə, Beyrut, Darul-fikr, h.q 1398
 • Cəfəriyan, Rəsul, Tarixi siyasi İslam, Qum, h.ş 1380
 • Siyuti, Cəlalud-din, Əd-Durrul-mənsur fit-təfsir bil-mənsur, Beyrut, Darul-fikr
 • Şeyx Səduq, Məhəmməd ibn Əli, Əl-Xisal, Düzəliş: Əli Əkbər Ğəffari, Came mudərrisin, Qum, h.ş 1362
 • Təbatəbai, Seyyid Məhəmməd Hüseyn, Əl-Mizan fi təfsiril-Quran, Qum, Enteşarate İslami, h.q 1417
 • Təbərsi, Fəzl ibn Həsən, Məcməul-bəyan fi təfsiril-Quran, Müqəddimə: Məhəmməd Cavad Bəlaği, Nasir Xosrov, Tehran, h.ş 1372
 • Türeyhi, Fəxrud-din, Məcməul-Bəhreyn, Təhqiq: Seyyid Əhməd Hüseyni, Tehran, h.q 1416
 • Misbah Yəzdi, Məhəmməd Təqi, Əxlaqe İslami, h.ş 1372
 • Mütəhhəri, Mürtəza, Məcmue asar, Tehran, Sədra nəşriyyatı, h.ş 1390
 • Məqrizi, Əhməd ibn Əli, İmtaul-əsma, Təhqiq: Məhəmməd Əbdül-Həmid, Beyrut, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1420, m.1999
 • Məkarim Şirazi, Nasir və bir qrup yazıçı, Nümunə təfsiri, Tehran, Darul-kutubil-İslamiyyə, h.ş 1374
 • Vaqidi, Məhəmməd ibn Ömər, Əl-Məğazi, Beyrut, h.q 1409-m.1989
 • Daneş, Məhəmməd Baqir, Rəsule xoda (s) və esterateji iyşan dər bərabəre xətte nifaq