Hicrətin 5-ci ili

wikishia saytından
Hicri-qəməri 5
 
Miladi: 626 və 627
İmamət
Həzrət Muhəmmədin (s) peyğəmbərliyi zamanı
İslam ölkələrinin hökumətləri
Mədinə: Muhəmməd (s) ibn AbdullahHökümət: Hicrətin 1-11-ci ili
Əhəmiyyətli hadisələr
Dumətul-cəndəl döyüşü
Xəndək döyüşü
Bəni-Qüreyzə döyüşü
İfk hadisəsi
Təvəllüdlər
Həzrət Zeynəb (ə)
Vəfatlar / Şəhadətlər
Səd ibn Muaz
Əmr ibn Əbduvəd


Besətin 5-ci ili ilə səhv salınmasın.

Hicrətin 5-ci ili (ərəbcə: سنة 5 للهجرة) hicri-qəməri təqvimi ilə beşinci ildir. Həzrət Zeynəbin (ə) mövludu, XəndəkBəni-Qüreyzə döyüşlərinin baş verməsi, Səd ibn Muazın vəfatı bu ilin hadisələrindəndir.

Hicrətin 5-ci ilində baş verən hadisələr

Təvəllüdlər və vəfatlar

İstinadlar

 1. Vaqidi, Əl-Məğazi, h.q 1409, c.1, s.403; Məqrizi, İmtaul-əsma, h.q 1420, c.8, s.367; ibn Həzm, Əs-Siyrətun-Nəbəviyyə, c.2, s.213
 2. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, h.q 1387, c.2, s.565; Həməvi, Ənisul-muminin, h.ş 1363, s.21
 3. Şeyx Mufid, Əl-İrşad, h.q 1413, c.1, s.102
 4. Vaqidi, Əl-Məğazi, h.q 1409, c.1, s.403; Bəlazuri, Ənsabul-əşraf, h.q 1417, c.1, s.347
 5. İbn Əsir, Əsədul-ğabə, h.q 1409, c.1, s.242
 6. İbn Həcər Əsqəlani, Əl-İsabə, h.q 1415, c.6, s.156; Məqrizi, İmtaul-əsma, h.q 1420, c.6, s.162
 7. İbn Səd, Ət-Təbəqatul-kübra, h.q 1414, c.2, s.48-50; Məsudi, Ət-Tənbih, s.215
 8. İbn Hişam, Əs-siyrətun-Nəbəviyyə, c.2, s.297-302; Vaqidi, Əl-Məğazi, h.q 1409, c.2, s.426-435
 9. Qumi, Təfsirul-Qumi, h.ş 1363, c.2, s.99
 10. Təbəri, Tarixul-uməmi vəl-muluk, h.q 1387, c.2, s.562
 11. Kəhhali, Əlamun-nisa, m. 2008, c.2, s.91; Məhəllati, Rəyahinuş-şəriə, c.3, s.33; Məhəmmədi İştihardi, Həzrət Zeynəb (ə) furuğe tabane kövsər, h.ş 1379, s.17
 12. Əbul-Həsən Əl-Ələvi, Əxbaruz-zeynəbiyyat, h.q 1410, s.23
 13. İbn Əbdül-Birr, Əl-İstiab, h.q 1412, c.2, s.603; İbn Kəsir, Əl-Bidayətu vən-nəhayə, h.q 1407, c.4, s.130; Zəhəbi, Tarixuı-İslam, h.q 1413, c.2, s.327

Ədəbiyyat

 • İbn Əsir, Əli ibn Məhəmməd, Əsədul-ğabə, Beyrut, Darul-fikr, h.q 1409
 • İbn Həcər, əhməd ibn Əli, Əl-İsabə, Beyrut, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1415
 • İbn Səd, Məhəmməd, Ət-Təbəqatul-kübra, h.q 1414
 • İbn Əbdül-Birr, Yusif ibn Abdullah, Əl-İstiab, Beyrut, 1-ci çap, h.q 1412
 • İbn Kəsir, İsmail ibn Ömər, Əl-Bidayətu vən-nəhayə, Beyrut, Darul-fikr, h.q 1407
 • İbn Hişam, Əbdül-Məlik, Əs-siyrətun-Nəbəviyyə, Beyrut, Darul-mərifə
 • Bəlazuri, Əhməd ibn Yəhya, Ənsabul-əşraf, Darul-fikr, 1-ci çap, h.q 1417
 • Həməvi, Məhəmməd ibn İshaq, Ənisul-muminin, Tehran, Bunyade besət, h.ş 1363
 • Təbəri, Məhəmməd ibn Cərir, Tarixul-uməmi vəl-muluk, Beyrut, Darut-turas, h.q 1387
 • Kəhhali, Ömər Rza, Əlamun-nisa, Beyrut, Ər-risalə müəssisəsi, m. 2008
 • Məhəllati, Zəbiyhullah, Rəyahinuş-şəriə, Tehran, Darul-kutubil-İslamiyyə
 • Məhəmmədi İştihardi, Məhəmməd, Həzrət Zeynəb (ə) furuğe tabane kövsər, Tehran, 3-cü çap, h.ş 1379
 • Məsudi, Əli ibn Hüseyn, Ət-Tənbih, Qum
 • Şeyx Mufid, Məhəmməd ibn Məhəmməd, Əl-İrşad, Qum, h.q 1413
 • Məqrizi, Əhməd ibn Əli, İmtaul-əsma, Beyrut, Darul-kutubil-elmiyyə, h.q 1420
 • Vaqidi, Məhəmməd ibn Ömər, Əl-Məğazi, Beyrut, 3-cü çap, h.q 1409