Təqiyyə

wikishia saytından

Təqiyyə (ərəbcə: التقية) qəlbin əqidəsinə zidd olan əqidəni gizlətmək və ya zərərli dini və ya dünyəvi nəticələrdən qaçmaq üçün müxaliflərə qarşı istifadə edilən məfhumdur. Şiə müsəlmanları digər İslam məzhəbləri ilə müqayisədə “təqiyyə” üsuluna daha çox bağlılıqları ilə tanınırlar. Onlar bu cərəyanın səbəbini tarix boyu şiə icmasına qarşı müxtəlif siyasi, sosial, mədəni, iqtisadi və digər təzyiqlərlə əlaqələndirirlər.

“Taqiyyə” ifadəsinin türkcə tərcüməsi “məxfilik” olaraq verilə bilər. Bu termin, insanın özünü və ya ailəsini potensial təhlükədən qorumaq üçün müəyyən taktikalardan istifadə edərək öz inancını başqalarından gizlətməsi deməkdir. Əqidə və əqidələrini qorumaq üçün daim ictimai və siyasi qarşıdurmalara məruz qalan şəxslər “təqiyyə”yə müraciət edə bilərlər. Bunu müzakirələr, mübadilələr, yaşayış yerləri və ya dini və ya sosial məsuliyyətini təmin etmək üçün digər fəaliyyətlərdə görmək olar.

Təqiyyənin müxtəlif növləri vardır və şiə fiqh alimləri Quran ayələri və imamların hədisləri əsasında müvafiq qayda və şərtləri müəyyən etmişlər. Onların fikrincə, əqidəsini müxaliflərə açıqlamağın can, mal və ya şöhrətə zərər verə biləcəyi hallarda zərəri dəf etmək qədər təqiyyə də vacibdir. Həmçinin bəzi hallarda təqiyyə konkret şərtlərdən asılı olaraq məkruh, mubah və ya haram ola bilər. Bu mənada “gizlənmək” və ya “gizlənmək” kimi istifadə edilə bilər. Şiə alimləri fərdin təhlükəsizliyini və mənafeyini qorumaq üçün təqiyyə etməyi tövsiyə edirlər. Lakin təqiyyənin həddi və qanuniliyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər və qərar ayrı-ayrı vəziyyət və şərait nəzərə alınmaqla verilməlidir.

Deyilənə görə, əksər sünni fəqihləri də təqiyyəni can və hətta pul tələfatı qorxusu olan yerdə, zərərin qarşısını alacaq dərəcədə caiz hesab edirlər. İslam məzhəblərindən ZeydiyyəVəhhabilik təqiyyənin əleyhinədir.

Konseptologiya

Təqiyyə, dini və ya dünyəvi zərərdən qorunmaq üçün haqqı gizlətmək və ona olan etiqadını müxaliflərdən gizlətməkdir.[1] Başqa sözlə desək, özünü və ya başqalarını başqasının zərərindən və ya itkisindən qorumaq onun danışığında və ya davranışında onunla bərabər olmaqdır.[2]

Təqiyyə “vaqi” sözündən olub, fitnədən amanda olmaq üçün qorumaq, saxlamaq və gizlətmək mənasındadır.[3]

Mövqe

Təqiyyə fiqh elmində araşdırılan mövzulardan biridir və fiqhin paklıq, namaz, oruc, həcc, yaxşıya əmr və nəhy əz münkər kimi fiqh bablarında münasib şəkildə bəhs edilmişdir.[4] Fiqhlə bağlı kitablarda bir qayda olaraq qeyd edilmiş və bəzi fəqihlər bu barədə müstəqil risalələr yazmışlar.[5]

Quranda təqiyyə sözü keçməsə də, müsəlman alimləri bəzi ayələrin[6] məzmununa işarə etdiyinə inanır və təqiyyənin qanuniliyini sübut etmək üçün onlara istinad edir.[7] Şiələrin rəvayət mənbələrində təqiyyə haqqında məsum imamlardan çoxlu rəvayətlər vardır.[8] Şiə rəvayətçisi Kuleyni ( hicri 329-cu ildə vəfat etmişdir) “əl-Kafi” kitabında “Bab ət-təqiyyə” adlı bölməni təqiyyə rəvayətlərinə həsr etmiş və 23 rəvayət toplamışdır.[9] Hurr Amili də Vəsailuş-şiə kitabının on iki fəsilində təqiyyənin müxtəlif hökmlərinə aid 146 rəvayət toplamışdır.[10] Həmçinin bəzi sünni rəvayət mənbələrində, Təqiyyə ilə bağlı rəvayətlər dağınıq şəkildə nəql edilmişdir.[11]

Şiə məzhəbində təqiyyə

Bildirilir ki, təqiyyə şiələrin teoloji və fiqhi əqidələrindən biridir və şiələrin tarix boyu öz məktəb və əqidələrini qoruyub saxlamağa kömək edə bilmiş ən mühüm amillərdən biridir.[12] Tarixi mənbələrə görə, şiə dini yaşadığı dövrdə müxtəlif sosial, mədəni və siyasi aspektlərdə ağır vəziyyətdə olmuşdur; Belə ki, tarix boyu opponentlər arasında fikir bildirmək onlar üçün çoxlu itkilər və maliyyə itkiləri ilə nəticələnib. Buna görə də şiə imamları təqiyyəni özlərinin və şiələrin canını qurtarmaq və şiə cəmiyyətinin parçalanması və məhv olmasının qarşısını almaq üçün zəruri hesab edirdilər.[13]

Bəzi şiə rəvayət mənbələrində “La dinə liman la təqiyyə” kimi təfsirli rəvayətlər vardır. Rəvayət edilmişdir[14] ki, təqiyyəsi olmayanın dini yoxdur ki, bu da təqiyyənin məsum imamlar (ə.s) və onların ardıcılları arasında əhəmiyyətini ifadə edir.[15]

Şiə təqlidi üzrə səlahiyyətli şəxs Ayətullah Məkarim Şirazinin sözlərinə görə, təqiyyə yalnız şiəliyə aid deyil.[16] O hesab edir ki, hər hansı bir tarixi dövrdə və ya dünyanın hər hansı bir yerində fanatik müxaliflər və düşmənlər tərəfindən təsirlənən hər hansı bir şəxs və ya azlıq, rəyin açıqlanmasının özü və ya ətrafındakılar üçün həyat və ya maddi itkilərə məruz qalması, və bu görüşün əhəmiyyəti can və mal saxlamaqdan azdırsa, fitrətin (sağlam əql və vicdan) hökmü ilə təqiyyəyə başlayır və əqidəsini gizlədir.[17]

Şiə imamlarından rəvayət edilən bəzi hədislərdə İslam peyğəmbərindən əvvəl Şeys,[18] İbrahim[19] Yusif[20] kimi bəzi ilahi peyğəmbərlərə və həmçinin mağara əhli (əshabi kəhf) də təqiyyə etmişdirlər.[21]

Qəməri təqvimi ilə 8-ci əsrdə şiə fəqihlərindən olan (Şəhid Əvvəl) Məhəmməd bin Camaləddin Məkki Ameli məsum imamların (ə) nəql etdikləri hədisləri təqiyyə ifadələri ilə dolu hesab etmiş və təqiyyəni hədislərin ixtilafında ən mühüm amillərdən biri kimi qeyd etmişdir.[22] Buna görə də deyilir ki, hədislərdəki təqiyyə hallarını başa düşmək daha doğru hökmlərin və şəriət məsələlərinin çıxarılmasında mühüm rol oynayır.[23]

Təqiyyə növləri

Təqiyyə, təqiyyənin motivi və məqsədi baxımından iki növə bölünür:[24]

* Təqiyyə Xoofi: Can, pul və ya şöhrət itkisi qorxusunun olduğu müxaliflərə qarşı təqiyyə.[25] Khoofi təqiyyəsi həm də insanın küfr[26] kimi inanclarına zidd bir şey söyləmək istəməməsi ilə hədələndiyi və ya bir insanın həyatını və ya ətrafındakı insanları xilas etmək üçün gizlətdiyi istəksizlikdir. inancını gizlətməyə məcbur olur.[27] Əmmar Yasirin canını qurtarmaq üçün Qureyş müşrikləri qarşısında təqiyyəsi bir növ könülsüz təqiyyədir[28] və İman əhli olan Əl-Fərun, fironçulardan xilas olmaq, mağara əhlini Əshabi kəhf isə canlarını qurtarmaq üçün əqidələrini gizlədən gizli təqiyyə nümunələri kimi qeyd edilmişdir.[29]

* Təqiyyə Modarati: Təqiyyənin bir növü olan “Təqiyye-i Təhbibi” –də deyilmişdir.[30] İnancları gizlətmək üçün istifadə edilən bir üsuldur. Bu təqiyyə növü vəhdət və məhəbbət əldə etmək, düşmənçilikdən çəkindirmək kimi mənafelər üçün əqidələrin gizlədilməsinə aiddir və ümumiyyətlə onları ifadə etməkdən daha vacib sayılan mövzuları əhatə edir.[31] Bəzi şiə alimləri imamların[32] hədislərinə əsaslanaraq, sünni icmalarına qoşulmaq (canının təhlükəsizliyi üçün deyil), onların camaat namazında iştirak etmək, xəstələri ziyarət etmək, xüsusilə də həcc mövsümündə dəfn mərasimlərində iştirak etmək kimi əməlləri örnək hesab etmişlər. Bu hərəkətlər birlik və həmrəyliyin qorunması, müsəlmanların şərəf və ləyaqətinin qorunması, düşmənçilik və şübhələrin aradan qaldırılması kimi məqsədlərlə həyata keçirilir.[33]

Digərləri təqiyyəni yerinə yetirən şəxsin vəziyyətindən və şərtlərindən asılı olaraq üç yerə bölürlər: siyasi təqiyyə (hakim siyasi qüvvələrə qarşı təqiyyə), fiqhi təqiyyə (hökmlərin elanı zamanı təkiyyə) və ictimai təqiyyə (cəmiyyətdəki insanlarla qarşılıqlı əlaqə zamanı təqiyyə) Təqiyyə üçün başqa bölgülər qeyd edilmişdir.[34] İmam Xomeyni təqiyyə üçün bölgüləri “təqiyyə edən şəxs”, “qarşısında təqiyyə olan şəxs” və “təqiyyə mövzusu” kimi qeyd etmişdir.[35] Bəziləri də təqiyyəni vəziyyət və şərtlərə əsasən üç növ siyasi təqiyyə (hakim siyasi qüvvələrə qarşı təqiyyə), hüquqi təqiyyə (hökmləri ifadə etməkdə təqiyyə) və ictimai təqiyyə (camaatdakı insanlar qarşısında təqiyyə və onlarla ünsiyyət) kimi üç növə ayırmışlar.[36]

Əhkam

Şiə fəqihləri QuranSünnə kimi dəlillərə istinad edərək təqiyyənin hökmlərini qeyd etmişlər ki, bunlar aşağıdakılardır:

Təklifi hökm

Təqiyyə vacib hökmünə görə beş yerə bölünür:[37]

* Vacib təqiyyə: Şiə fəqihlərinə görə, əgər müxaliflərə fikir bildirmək bir şəxsin və ya başqa şəxslərin həyatına, malına və nüfuzuna zərərlidirsə və həmin şəxsin bu zərərdən xəbəri və ya hətta şübhəsi varsa, təqiyyə etməsi vacibdir. Zərərin qarşısı alınacaq dərəcədə.[38] Vacib təqiyyədə meyar budur ki, təqiyyə ilə qorunan şey onu qorumaq vacibdir, itirmək isə haramdır.[39]

* Müstəhəb təqiyyə: Təqiyyəni tərk etməyin dərhal zərər vermədiyi, lakin gələcəkdə və tədricən zərərin baş verə biləcəyi qorxusu olduğu yerdir.[40] Bəzi şiə fəqihlərinə görə mudaratu təqiyyə, təqiyyə nümunələrindən biridir.[41] Şeyx Ənsari (hicri 1281-ci ildə vəfat edib) təqiyyəni müstəhəb hesab edir ki, yalnız hədislərdə qeyd olunan şeyləri daxil etsin; sünnilərlə ünsiyyətdə olmaq, xəstələrini ziyarət etmək, məscidlərdə namaz qılmaq və dəfnlərində iştirak etmək kimi. Onun fətvasına görə, hədislərin əhatə dairəsinə daxil olmayan digər məsələlər, məsələn, şiə böyüklərini onlarla dostluq etmək üçün onları qınamaq – məzəmmət etmək və bu cür hərəkətlər caiz deyildir.[42]

* Məkruh Təqiyyə: Təqiyyədir ki, onu tərk edib zərəri daşımaq onu etməkdən daha yaxşıdır.[43] Birinci şəhidin fikrincə, məkruh təqiyyə , təqiyyə dərhal zərəri olmayan və gələcəkdə də zərəri olmayan şeydə müstəhəb olan işlərdə təqiyyə etməkdir.[44]

* Təqiyyə Mübah: Təqiyyədir ki, onu etmək və tərk etmək arasında fərq yoxdur.[45] Şeyx Ənsarinin fikrincə, şəriət baxımından olan və olmayan zərərin bərabər olduğu təqiyyədir.[46]

* Təqiyyə hərəmi: Təqiyyəni tərk etməyin heç bir zərəri olmayan (nə dərhal zərər, nə də gələcək zərər) olduğu yerdədir.[47] Şiə fəqihlərinin nəzərindən təqiyyə haramından bəzi nümunələr bunlardır:[48]

 1. Təqiyyənin dində fitnə-fəsad törətdiyi və ona bidət gətirdiyi yerdə;[49]
 2. Şiə fəqihlərinin məşhur nəzərinə görə,[50] başqalarının qanının tökülməsinə səbəb olduğu yerdə; Necə ki, kimsə mömini öldürməyə məcbur ediləndə, əks halda özü öldürüləcək. Bu halda təqiyyə etmək və öz canını qurtarmaq bəhanəsi ilə həmin şəxsi öldürmək olmaz.[51]

Təyin olunmuş hökümlər

Fəqihlərin təqiyyənin məqamı ilə bağlı araşdırdıqları məsələlərdən biri də budur ki, əgər təqiyyədən kənar bir ibadət yerinə yetirilərsə, təqiyyəni tərk etdikdən sonra həmin əməlin yenidən yerinə yetirilməsi lazımdırmı ?[52] Məsələn, təkəttuf əməli (namazda əli digər əlin üstünə qoymaq)[53] sünnilər tərəfindən tövsiyə ediən müstəbdir, şiə məzhəbində isə caiz deyildir.[54] Sual olunur ki, Əgər mükəlləf təqiyyəyə görə namazında belə hərəkət etsə, təqiyyə olmayan yerdə, həmin namazı yenidən qılmalıdırmı ?[55]

Şiə fəqihlərinin fikrincə, təqiyyə əməli ilə İlahi əmr yerinə yetirilmişdir və təkrar etməyə ehtiyac yoxdur.[56] Əlbəttə, hicri-qəməri təqviminin 10-cu əsrində yaşamış şiə fəqihi Muhəqqiq Karkəi hesab edir ki, yalnız təqiyyə rəvayətlərində açıq şəkildə qeyd olunan əməllərin təkrar icrasına ehtiyac yoxdur; misal üçün Təkəttufla namaz qılmaq və ya dəstəmazda ayaqları yumaq kimi.[57]

Sübut və sənədlər

Təqiyyənin caiz olduğunu sübut etmək üçün şiə fəqihləri dörd dəlil, yəni Quran, hədislər, icmaağıl gətirmişlər:

Quran

Fəqihlərin təqiyyənin caiz olması üçün istinad etdikləri ən mühüm ayə Nəml surəsinin 106-cı ayəsidir:[58] Bu ayədə buyurulur: İslamı qəbul etdikdən sonra Allahı inkar edib dinsizliyə həvəslə girənlər Allahın qəzəbinə düçar , slacaq və şiddətli əzaba düçar olacaqlar. Qəlbi imanla bağlı olanlara isə Allahın qəzəbi və əzabı çatmaz. Amma işgəncə və təzyiq altında dildə nəsə deməyə məcbur edərlər.

Bir çox şiə və sünni təfsirçiləri bu ayənin nazil olması haqda onun Əmmar bin Yasir haqqında nazil olduğunu demişlər.[59] Əmmar bin Yasir müşriklərin işgəncələri altında İslamaPeyğəmbərə (s) bəraət verən sözlər söyləməyə məcbur oldu. Bəziləri Əmmarın kafir olduğunu güman edirdilər. Əmmarın əhvalatı Peyğəmbərə (s) çatdıqda o, Əmmarın təpədən dırnağa qədər imanla dolu olduğunu və tövhidin onun ətinə və qanına qarışdığını söylədi. Əmmar gözüyaşlı halda Peyğəmbərin yanına gəldikdən, Peyğəmbər ona təsəlli verdi və ona tövsiyə etdi ki, əgər bir daha çətinliyə düşərsə, yenə bəraət edib, günahsız olduğunu bəyan edə bilər.[60] Həmçinin fəqihlər təqiyyənin caiz olduğunu sübut etmək üçün “Ğafir” surəsinin 28-ci ayəsini və “Ali-İmran” surəsinin 28-ci ayələrini də misal çəkmişlər.[61]

Hədislər

Seyid Məhəmməd Sadiq Ruhani və Nasir Məkarim Şirazinin fikrincə, təqiyyənin icazəli olmasına dəlalət edən rəvayətlər mütavatirdirlər.[62] Bu hədislər aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:

 • Təqiyyənin möminin qalxanı və qoruyucusu olduğuna dəlalət edən rəvayətlər;[63]
 • “La diynə li mən la təqiyyə ləhu - Təqiyyəsi olmayanın dini yoxdur”, daxil olmuşdur;[64]
 • Təqiyyənin Allah və övliyaları qarşısında ən böyük vəzifələrdən və ən sevimli işlərdən biri hesab edildiyi rəvayətlər;[65]

Bu rəvayətlərdən əlavə, fəqihlər La zərər (zərəri olmayan) rəvayətlər, bəraət və səbb rəvayətləri (Peyğəmbərə (s) və məsum imamlara (ə) qarşı günahsızlıqgünah elan etmək icazəsinə daxil olan rəvayətlər) təqiyyə və təqva üçün istifadə edirlər. Rəf hədisi təqiyyədə əməlin qanuniliyini və icazəliliyini sübut etmək üçün istifadə edilmişdir.[67]

İcma

Alim və təhqiqatçı Kərəki demişdir ki, şiə fəqihləri təqiyyənin caiz olması barədə yekdil fikirdədirlər.[68]

Əql (ağıl)

Fəqihlərin gətirdikləri səbəb budur ki, təqiyyə mühüm feilin daha mühüm feildən əvvəl olması hallarından biridir.[69] Vacibdən daha vacibə üstünlük vermək rasional olaraq zəruridir; Deyərək, borclunun eyni anda iki öhdəliyi olduqda və hər ikisini eyni vaxtda yerinə yetirə bilmədiyi halda, ağlın hökmü ilə daha vacib və məqsədəuyğun olan işi görməlidir.[70] Zərərdən qorunmaq və can qurtarmaq, fikir bildirmək kimi məsələlərdən ağıl baxımından üstün olan vəzifələrdəndir. Deməli, təqiyyə, zərəri dəf etmək və həyatı qorumaq üçün məntiqi olaraq vacibdir.[71]

Təqiyyənin Toriyə ilə əlaqəsi

Toriyə o deməkdir ki, danışan bir sözü deməkdən bir məna nəzərdə tutur ki, doğru olsa da, o sözü söyləməkdə məqsəd dinləyicinin əks mənası başa düşməsidir.[72] Bəzən təqiyyə toriyə şəklində edilir və bunun təqiyyənin ən yaxşı növü olduğu və imkan daxilində təqiyyə edən şəxsin toriyə etməsinin daha yaxşı olduğu deyilir.[73] Məsələn, Yusifin yanına buğda götürməyə gələn qardaşları hekayəsində Quran ayələrinə əsasən, Yusif onların yükünü bağladığı zaman qardaşı Binyamini yanında saxlamaq üçün gizlicə padşahlıq qədəhini qoydu. Onlar yüklərini götürüb gedəndə sözçüsünə dedi ki, qışqırsın. Siz karvançılar oğrusunuz. Bəzi rəvayətlərə görə və bu əsasda təfsirçilərin fikrincə, Yusif məqsədə çatmaq üçün burada təqiyyə etmiş və Toriyə etməyə başlamışdır; O mənada ki, o padşahlıq qədəhini oğurladıqlarını nəzərdə tutmayıb; Daha doğrusu, siz qardaşlar Yusifi atasından oğurlayıb quyuya atdınız.[74]

Əhli-sünnətin nəzər nöqtəsi

“Əl-Musavatul-Fiqhiyyə əl-Küveytiyyə” də 45 cildlik sünni fiqhinə dair ensiklopediya) deyilir ki, əksər sünni alimlərinin fikrincə, zərurət zamanı; Yəni öldürülmək və incidilmək qorxusu olan və ümumiyyətlə, zərərin çox olduğu yerdə təqiyyə, zərərin qarşısını alacaq dərəcədə caizdir.[75] “Ali-İmran” surəsinin 28-ci ayəsi və “Nəhl” surəsinin[76] 106-cı ayəsi kimi ayələrdən əlavə, təqiyyənin qanuniliyini sübut etmək üçün hədislərə də istinad etmişlər.[77]

Təqiyyənin əleyhinə olan İslam məzhəbləri

Sünni dinləri arasında vəhhabilər təqiyyənin əleyhdarları və tənqidçiləridirlər və şiələri təqiyyəni qəbul edib ona əməl etməkdə günahlandırırlar.[78] Şiə dinləri arasında Zeydi məzhəbinində təqiyyəyə qarşı olduğu deyilir.[79] İbn Teymiyyənin və ona tabe olan vəhhabilərin təqiyyə ilə bağlı problemlərindən biri də təqiyyənin yalan və nifaq növü olmasıdır.[80] Bu problemlərə cavab olaraq təqiyyənin mənasının nifaq mənasına tamamilə zidd olduğunu; Çünki münafiqlik küfr və batili gizlətmək və imanı bəyan etməkdir; Təqiyyə isə imanı gizlədib, küfrü zahir etməkdir.[81]

Monoqrafiya

Təqiyyə mövzusunda müstəqil olaraq risalələr və kitablar yazılmışdır ki, onlardan bəziləri bunlardır:

* Risalət fi əl-təqiyyə: Əl-Muhəqq əl-Kərkinin təqiyyənin fiqhi hökmündən bəhs edən qısa əsəri, “əl-Muhəqqiq əl-Kərkinin risalələri” adlı kitabda toplanmışdır . Əl-Kərkinin risalələri üç cilddən ibarətdir, Təqiyyənin risaləsi isə ikinci cildində çap olunub.[82]

* Təqiyyənin risaləsi: Şeyx Ənsarini yazısı təqiyyənin fiqhi hökmü haqqındadır. Bu risalə Şeyx Ənsarinin bir sıra digər risalələri ilə birlikdə “Rəsailo Fəqhiyyə” adlı kitabda nəşr edilmişdir.[83]

* Təqiyyə: İmam Xomeyni tərəfindən yazılmış Təqiyyənin fiqhi hökmləri haqqında risalə . Müəllif bu risaləni hicri 1373-cü ildə tədris etdikdən sonra yazmışdır.[84] Bu risalə bir neçə başqa risalə ilə birlikdə bir cilddə “Ər-Rəsail əl-Əşrə” adlı kitabda nəşr edilmişdir.[85]

* Qeyri-şiə islami məzhəb və məzhəblər baxımından təqiyyə: Bu kitab Samer Haşim Əl-Amidi tərəfindən ərəbcə yazılmış və fars dilinə Məhəmməd Sadiq Aref tərəfindən tərcümə edilmişdir. Orada dörd sünni məzhəbinin məşhur fəqihlərinin təqiyyə ilə bağlı baxışları araşdırılıb. Kitabın müəllifi hesab edir ki, sünni fəqihləri də təqiyyəni caiz hesab edir və bunu əsaslandırmaq üçün Quran və Sünnədən dəlillər gətirirlər.[86]

* Təqiyyə daha dərin mübarizə üçün qalxandır: Bu kitab Nasir Məkarim Şirazi tərəfindən yazılmışdır. Bu əsərin əsas məqamları bunlardır: təqiyyənin fiqhi və əxlaqi ölçülərini araşdırmaq və mövcud sual və şübhələrə cavab vermək, təqiyyənin hərfi və izahlı mənasını, onun digər bəşəri məzhəblərdəki tarixini və ilahi peyğəmbərlərin həyatlarını, təqiyyənin məqsədini və təqiyyənin məqsədini bəyan etmək və s. onun Quran, rəvayət, kəlam və əxlaqi ölçüləri, fiqhi və bu sahədə tez-tez verilən suallara cavablardır.

İstinadlar

 1. Şeyx Müfid, Təshihul-Etiqadatil-İmamiyyə, h.q 1414, s.137
 2. Şeyx Ənsari, Məsailun fiqhiyyətun, h.q 1414, s.71
 3. İbn Mənzur, Lisanul-ərəb, "Vəqa" sözünün şərhi
 4. Dairətul-məarif fiqhe farsi, Fərhənge fiqhe farsi, h.ş 1387, c.2, s.585
 5. Seyyid Məhəmməd Həsən, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.ş 1377, c.5, s.49; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1. s.386; Sədr, Ma vəra fiqh, h.q 1406, c.1, s.108
 6. Nəh surəsi, Ayə 106; Ğafir surəsi, ayə 28
 7. Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.q 1415, c.6, s.203; Təbatəbai, Əl-Mizan, h.ş 1363, c.3, s.153
 8. Kuleyni, Əl-Kafi, h.q 1430, c.3, s.548-560; Hürr Amili, Vəsailuş-şiə, h.q 1413, c.16, s.203-254
 9. Kuleyni, Əl-Kafi, h.q 1430, c.16, s.548-560
 10. Hürr Amili, Vəsailuş-şiə, h.q 1413, c.16, s.203-254
 11. Buxari, Səhihul-Buxari, h.q 1422, c.9, s.19; Mirza Hüseyn Nuri, Kəşful-əstar, h.q 1399, c.4, s.113; Təbərani, Əl-Mucəmul-kəbir, h.q 1415, c.20, s.94; Həbib, Təqiyyə əz didqahe məzahib və firqəhaye İslami ğeyre şii, Tərcümə: Məhəmməd Sadiq Arif, h.ş 1377, s.72-77
 12. Sultani Rənani, İmam Sadiq (ə) və məsəleye təqiyyə, s.29
 13. İbn Əbil-Hədid, Nəhcül-bəlağənin şərhi, c.11, s.43-47; Sübhani, Ət-Təqiyyə, h.q 1430, s.24-44; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.407-408
 14. Hürr Amili, Vəsailuş-şiə, h.q 1413, c.16, s.204-206
 15. Sübhani, Ət-Təqiyyə, s.76
 16. Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.388
 17. Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.388
 18. Əllamə Məclisi, Biharul-ənvar, c.75, s.419
 19. Hürr Amili, Vəsailuş-şiə, h.q 1413, c.16, s.208
 20. Təbatəbai, Əl-Mizan, h.ş 1363, c.11, s.238
 21. Əllamə Məclisi, Biharul-ənvar, c.75, s.429 və c.14, s.425-426
 22. Şəhid Əvvəl, Əl-Qəvaidu vəl-fəvaid, c.2, s.157
 23. Tahiri İsfəhani, Əl-Muhazirat, h.ş 1382, c.2, s.119
 24. Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.410
 25. İmam Xomeyni, Əl-Məkasibul-muhərrəmə, h.q 1415, c.2, s.236; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.377
 26. Ruhani, Fiqhus-Sadiq, h.q 1413, c.11, s.394
 27. İmam Xomeyni, Əl-Məkasibul-muhərrəmə, h.q 1415, c.2, s.236; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.492
 28. Ruhani, Fiqhus-Sadiq, h.q 1413, c.11, s.395
 29. Məkarim Şirazi, Dastane yaran, h.ş 1390, s.61-65
 30. Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.410
 31. İmam Xomeyni, Əl-Məkasibul-muhərrəmə, h.q 1415, c.2, s.236; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.410
 32. Kuleyni, Əl-Kafi, h.ş 1387, c.3, s.555; Hürr Amili, Vəsailuş-şiə, h.q 1413, c.8, s.430
 33. İmam Xomeyni, Ər-Rəsailul-əşərə, h.q 1420, s.56-57; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.453; Məkarim Şirazi, Dastane yaran, h.ş 1390, s.56-57
 34. İmam Xomeyni, Ər-Rəsailul-əşərə, h.q 1420, s.7-10; Fazil Hərəndi, "Təqiyyeye siyasi", s.98
 35. İmam Xomeyni, Ər-Rəsailul-əşərə, h.q 1420, s.7-10
 36. Sultani Rənani, İmam Sadiq (ə) və məsəleye təqiyyə, s.35
 37. Şeyx Müfid, Əvailul-məqalat, h.q 1413, s.118; Şəhid Əvvəl, Əl-Qəvaidu vəl-fəvaid, c.2, s.157; Şeyx Ənsari, Rəsailul-fiqhiyyə, h.q 1414, s.73-74; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.389
 38. Şeyx Tusi, Ət-Tibyan, c.2, s.435; Şəhid Əvvəl, Əl-Qəvaidu vəl-fəvaid, c.2, s.157; Şeyx Ənsari, Rəsailul-fiqhiyyə, h.q 1414, s.73-74; Sübhani, Ət-Təqiyyə, h.q 1430, s.67
 39. Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.411; Məkarim Şirazi, Təqiyyə və hifze niyruha, h.ş 1394, s.94
 40. Şəhid Əvvəl, Əl-Qəvaidu vəl-fəvaid, c.2, s.157; Şeyx Ənsari, Rəsailul-fiqhiyyə, h.q 1414, s.73-74
 41. Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.451-452
 42. Şeyx Ənsari, Rəsailul-fiqhiyyə, h.q 1414, s.75
 43. Şeyx Ənsari, Rəsailul-fiqhiyyə, h.q 1414, s.75
 44. Şəhid Əvvəl, Əl-Qəvaidu vəl-fəvaid, c.2, s.157
 45. Məkarim Şirazi, Təqiyyə və hifze niyruha, h.ş 1394, s.37
 46. Şeyx Ənsari, Rəsailul-fiqhiyyə, h.q 1414, s.75
 47. Şəhid Əvvəl, Əl-Qəvaidu vəl-fəvaid, c.2, s.157
 48. Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.415
 49. Ruhani, Fiqhus-Sadiq, h.q 1413, c.11, s.407-409; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.415; Sübhani, Ət_təqiyyə, h.q 1430, s.67; Hürr Amili, Vəsailuş-şiə, h.q 1413, c.16, s.216
 50. Ruhani, Fiqhus-Sadiq, h.q 1413, c.11, s.405
 51. Xomeyni, Ər-Rəsailul-əşərə, h.q 1420, s.20-21; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.419; Kuleyni, Əl-Kafi, h.ş 1387, c.3, s.557
 52. Ruhani, Fiqhus-Sadiq, h.q 1413, c.11, s.426
 53. Muəssiseye dairətul-məarif fiqhe İslami, Fərhənge fiqhe farsi, c.2, s.598
 54. Nəcəfi, Cəvahirul-kəlam, h.ş 1362, c.11, s.15
 55. Nümunə üçün baxın; Şeyx Ənsari, Rəsailul-fiqhiyyə, h.q 1414
 56. Şeyx Ənsari, Rəsailul-fiqhiyyə, h.q 1414, s.77; Ruhani, Fiqhus-Sadiq, h.q 1413, c.11, s.429; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.444
 57. Mühəqqiq Kərəki, Rəsailul-Mühəqqiqil-Kərəki, c.2, s.52
 58. Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.392; Ruhani, Fiqhus-Sadiq, h.q 1413, c.11, s.396
 59. Şeyx Tusi, Ət-Tibyan, c.6, s.428; Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.q 1415, c.6, s.203; Təbatəbai, Əl-Mizan, h.ş 1363, c.12, s.358; Qurtubi, Təfsirul-Qurtubi, h.q 1384, c.10, s.180; İbn Kəsir, Təfsirul-Quranil-Əzim, h.q 1419, c.4, s.520; Bəyzavi, Təfsirul-Bəyzavi, h.q 1418, c.3, s.422
 60. Tusi, Ət-Tibyan, c.6, s.428; Təbərsi, Məcməul-bəyan, h.q 1415, c.6, s.203; Təbatəbai, Əl-Mizan, h.ş 1363, c.12, s.358; Qurtubi, Təfsirul-Qurtubi, h.q 1384, c.10, s.180; İbn Kəsir, Təfsirul-Quranil-Əzim, h.q 1419, c.4, s.520; Bəyzavi, Təfsirul-Bəyzavi, h.q 1418, c.3, s.422
 61. Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.394; Ruhani, Fiqhus-Sadiq, h.q 1413, c.11, s.397
 62. Ruhani, Fiqhus-Sadiq, h.q 1413, c.11, s.399; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.396
 63. Hürr Amili, Vəsailuş-şiə, h.q 1413, c.27, s.88; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.396
 64. Hürr Amili, Vəsailuş-şiə, h.q 1413, c.16, s.210; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.398
 65. Hürr Amili, Vəsailuş-şiə, h.q 1413, c.16, s.206-208; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.399
 66. Hürr Amili, Vəsailuş-şiə, h.q 1413, c.16, s.208-210; Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.401
 67. Ruhani, Fiqhus-Sadiq, c.11, h.q 1413, s.399-405
 68. Kərəki, Rəsailul-Mühəqqiqil-Kərəki, c.2, s.51
 69. Məkarim Şirazi, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, h.q 1416, c.1, s.388
 70. Sədr, Durusun fi elmil-üsul, h.q 1429, c.2, s.234
 71. Fazil-Miqdad, Əl-Ləvamiul-İlahiyyə, h.q 1422, s.377
 72. Şeyx Ənsari, Kitabul-Məkasib, h.q 1415, c.2, s.17
 73. Qolestane İsfəhani, Mənhəcul-yəqin, h.ş 1388, s.83
 74. Təbərsi, Əl-İhticac, h.q 1403, c.2, s.355; Kuleyni, Kafi, h.q 1407, c.2, s.217; Təbatəbai, Əl-Mizan, h.ş 1363, c.11, s.223; Məkarim Şirazi, Təqiyyə və hifze niyruha, h.ş 1394, s.68
 75. Bir qrup yazıçı, Əl-Musavatul-Fiqhiyyə əl-Küveytiyyə, h.q 1404, c.13, s.186-187
 76. Bir qrup yazıçı, Əl-Musavatul-Fiqhiyyə əl-Küveytiyyə, h.q 1404, c.13, s.186-187
 77. Buxari, Səhih-Buxari, h.q 1422, c.9, s.19; Mirza Hüseyn Nuri, Kəşful-Əstar, h.q 1399, c.4, s.113; Təbərani, Əl-Mucəmul-kəbir, h.q 1415, c.20, s.94; Həbib, Təqiyyə əz didqahe məzahib və firqəhaye İslami ğeyri şii, Tərcümə: Məhəmməd Sadiq Arif, h.ş 1377, s.72-77
 78. Nuri, Nəqde didqahe İbn Teymiyyə dər babe təqiyyə, s.149
 79. Məşkur, Modir Şaneçi, Fərhənge fərqe İslami, Astane Qodse Rəzəvi, s.218
 80. İbn Teymiyyə, Minhacus-sunnətin-Nəbəviyyə, h.q 1406, c.1, s.68 və c.2, s.46; Əl-Qifari, Usulul-məzhəbiş-şiətil-İsna əşəri, h.q 1414, c.2, s.819; Zəhir Əl-Pakistani, Əş-Şiə vət-təşəyyö, h.q 1415, s.88
 81. Sübhani, Ət-Təqiyyə, s.74
 82. Kərəki, Rəsailul-Mühəqqiqil-Kərəki, c.2, s.49
 83. Şeyx Ənsari, Rəsailun Fiqhiyyətn, h.q 1414, s.71
 84. İmam Xomeyni, Ər-Rəsailul-əşərə, h.q 1420, s.1
 85. İmam Xomeyni, Ər-Rəsailul-əşərə, h.q 1420, s.7
 86. Haşim Əl-Amidi, Təqiyyə əz didqahe məzahib və firqəhaye İslami ğeyre şii, h.ş 1377, s.12-13

Ədəbiyyat

 • İbn Kəsir, İsmail ibn Ömər, Təfsirul-Quranil-Əzim, Beyrut, h.q 1419
 • İbn Mənzur, Məhəmməd ibn Mukərrəm, Lisanul-ərəb, Beyrut, Darus-sadir, h.q 1419
 • İbn Teymiyyə, Təqyud-din Əbül-Abbas, Minhacus-sunnətin-Nəbəviyyə, Ərəbistan, 1-ci çap, h.q 1406
 • Əl-Qifari, Nasir ibn Abdullah, Usulul-məzhəbiş-şiətil-İsna əşəriyyə, Ərəbistan, 1-ci çap, h.q 1406
 • Zəhir Əl-Bakistani, Ehsan, Əş-Şiə vət-təşəyyö, Lahur, h.q 1415
 • İmam Xomeyni, Seyyid Ruhullah, Əl-Məkasibul-muhərrəmə, Qum, h.q 1415
 • Buxari, Məhəmməd ibn İsmail, Səhih-Buxari, Dəməşq, h.q 1422
 • Bəyzavi, Abdullah ibn Ömər, Təfsirul-Bəyzavi, Beyrut, h.q 1418
 • Hürr Amili, Məhəmməd ibn Həsən, Vəsailuş-şiə, Qum, Alul-Beyt (ə) müəssisəsi, h.q 1413
 • Ruhani, Seyyid Məhəmməd Sadiq, Fiqhus-Sadiq, Qum, h.q 1413
 • Şəhid Əvvəl, Məhəmməd ibn Məkki, Əl-Qəvaidu vəl-fəvaid, Qum
 • Şeyx Ənsari, Mürtəza, Rəsailun fiqhiyyə, Qum, Baqiri nəşriyyatı, 1-ci çap, h.q 1414
 • Şeyx Tusi, Məhəmməd ibn Həsən, Ət-Tibyan, Beyrut
 • Şeyx Müfid, Məhəmməd ibn Noman, Əvailul-məqalat, Qum, h.q 1413
 • Şeyx Müfid, Məhəmməd ibn Noman, Təshihul-etiqadatil-İmamiyyə, Qum, 2-ci çap, h.q 1414
 • Sədr, Seyyid Məhəmməd Baqir, Durusun fi elmil-usul, Qum, Darus-Sədr nəşriyyatı
 • Sədr, Seyyid Məhəmməd, Ma Vəraul-fiqh, Qum, Darus-Sədr nəşriyyatı
 • Tahiri İsfəhani, Seyyid Cəlalud-din, Əl-Muhazirat, İsfahan, Mübarək nəşriyyatı, h.ş 1382
 • Təbatəbai, Seyyid Məhəmməd Hüseyn, Əl-Mizan, Qum, h.ş 1363
 • Təbərani, Süleyman ibn Əhməd, Əl-Mucəmul-Kəbir, Qahirə, 1-ci çap, h.q 1415
 • Təbərsi, Fəzl ibn Həsən, Məcməul-bəyan, Beyrut, 1-ci çap, h.q 1415
 • Fazil Miqdad, Miqdad ibn Abdullah, Əl-Ləvamiul-ilahiyyə, Qum, h.q 1422
 • Qurtubi, Şəmsud-din, Təfsirul-Qurtubi, Qahirə, Darul-kutubil-Misriyyə, h.q 1384
 • Kuleyni, Məhəmməd ibn Yaqub, Əl_kafi, Qum, 1-ci çap, h.ş 1387
 • Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul-ənvar, Beyrut, h.q 1403
 • Mühəqqiq Kərəki, Nurəddin Əli ibn Hüseyn, cameul-məqasid fi şərhil-qəvaid, Qum
 • Məşkur, Məhəmməd Cavad və Kazim Modir Şaneçi, Fərhənge fərqe İslami, Məşhəd, Enteşarate astane Qodse Rəzəvi
 • Məkarim Şirazi, Təqiyyə və hifze niyruha, Tərcümə: Məhəmməd Cavad Bəni Səid Lənqərudi, Qum, h.ş 1394
 • Məkarim Şirazi, Nasir, Əl-Qəvaidul-fiqhiyyə, Qum, 3-cü çap, h.ş 1370, İmam Əli (ə) mədrəsəsi
 • Məkarim Şirazi, Nasir, Dastane yaran, Qum, İmam Əli (ə) mədrəsəsi
 • Sultani Rənani, Mehdi, «امام صادق(ع) و مسأله تقیه»
 • Nuri, Seyyid Hüseyn, «نقد دیدگاه ابن‌تیمیه در باب تقیه»

Xarici keçid