İmam Səccadın (ə) ləqəb və künyələrinin siyahısı

wikishia saytından

İmam Səccadın (ə) ləqəb və künyələrinin siyahısı məqaləsi rəvayət və tarixi mənbələrdə qeyd olunan İmam Əli ibn Hüseynin (ə) ləqəb və künyələrinin toplusudur. Şiələrin dördüncü imamının adı Əlidir[1] və o İmam üçün çoxlu ləqəb və künyələr zikr olunmuşdur. Ən məşhur ləqəbləri Zeynul-Abidin, Seyyidus-sacidin, SəccadZus-Səfinatdır.[2]


Künyələri

İmam Zeynulabidin (ə) üçün altı künyə zikr olunmuşdur:

Əbubəkr[3] Əbul-Həsən[4] Əbul-Hüseyn[5]
Əbul-Qasim[6] Əbu Əbdillah[7] Əbu Məhəmməd[8]

Ləqəbləri

İmam Səccadın (ə) çoxlu ləqəbləri var. Şiəsünni kitablarında qeyd olunduğuna görə, İmam Səccadın (ə) ləqəbləri bunlardır:

Say Ləqəb Məna
1. İbnu Xiyərətəyn - [9]ابن خِیرَتَین İki ən yaxşının oğlu (ərəb və əcəm arasında)
2. Əbu-əimmə - [10]اَبو الائمّه İmamların atası
3. İmamul-Ummət - [11]امامُ الاُمة Ümmətin rəhbəri
4. İmamul-muminin - [12]امامُ المُؤمنین Möminlərin rəhbəri, başçısı
5. Əmin - [13]امین Əmanətdar
6. Bəhrun-nəda - بَحْرَ النَّدى Bağışlayan dərya
7. Bəkka - [14]بَکّاء Allah qarşısında və Aşura müsibətinə görə çox ağlayan
8. Xazinu vəsayal-mursəlin - [15]خازِنَ وَصایَا الْمُرْسَلِینَ İlahi elçilərin vəsiyyətlərinin xəzinədarı
9. Xaşi - [16]خاشع Xüşu əhli
10. Xalis - [17]خالص Pak, nadir
11. Zus-səfinat - [18]ذوالثَّفِنات Alnında qabarı olan. Alnı ibadətdən qabar bağlamış namaz qılan deməkdir.
12 Ruhbani - [19]رُهبانی Allahdan qorxan
13. Zahid - [20]زاهد Zahid
14. Zəki - [21]زَکیّ Pak, pərhizkar
15. Zeynus-salihin - [22]زیْنُ الصّالحین Salehlərin zinəti
16. Zeynulabidin - [23]زیْنُ الْعابدین Abidlərin zinəti
17. Zeynu şəbabil-cənnət - [24]زیْنُ شَبابِ الجَنَّة Behişt cavanlarının zinəti
18. Zeynul-mutəhəccidin - زَیْنَ الْمُتَهَجّـِدِین Gecə oyaq qalanların (ibadət üçün) zinəti
19. Sacid - [25]ساجِد Səcdə edən
20. Səccad - [26]سَجّاد Çox səcdə edən
21. Səkinətul-hilm - سَکِینَهَ الْحِلْمِ Səbirli, həlim
22. Seyyidus-sacidin - [27]سیّدُ السّاجِدین Səcdə edənlərin sərvəri
23. Seyyidul-abidin - [28]سیّدُ الْعابِدین İbadət edənlərin sərvəri
24. Seyyidul-muttəqin - [29]سیّدُ الْمُتَّقین Təqvalıların sərvəri
25. Zəvəl-mustəvhişin - ضَوْءَ الْمُسْتَوْحِشِینَ Qorxanların nuru
26. Səfiynətul-elm - سفینة العلم Elm gəmisi
27. Abid - [30]عابد İbadət edən
28. Ədl - [31]عدل Xalis ədalət, ədalətin özü
29. Əliyyul-əğərr - [32]عَلیُّ الاَغَرّ Möhtərəm Əli
30. Əliyyul-xəyr - [33]عَلیُّ الْخیر Xeyirli Əli (xeyir əhli)
31. Əliyyul-abid - [34]عَلیُّ الْعابد İbadət edən Əli
32. Qudvətuz-zahidin - [35]قُدوة الزّاهدین Nümunə
33. Mütəhəccid - [36]مُتَهَجّد İbadət əhli
34. Mənarul-qanitin - [37]مَنارُ الْقانتین Dua edənlərin çırağı
35. Varisu elmin-Nəbiyyin - [38]وارثُ عِلمِ النّبیّین İlahi peyğəmbərlərin elminin varisi
36. Vəsiyyul-vəsiyyin - [39]وَصیُّ الوَصیّین Vəsilərin vəsisi

Əlaqəli məqalələr

İstinadlar

 1. Həməvi, Ənisul-muminin, h.ş 1363, s.109
 2. Əmin, Əynauş-şiə, h.q 1403, c.1, s.639
 3. İbn Şəhraşub, Əl-Mənaqib, h.q 1379, c.4, s.175
 4. Mufid, Əl-İrşad, h.q 1413, c.2, s.137
 5. Qərəşi, Həyatul-İmami Zeynul-abidin, h.q 1409, c.1, s.39
 6. Təbərsi, İlamul-vəra, h.q 1417, c.1, s.480
 7. Əl-Həsəni, Siyrətul-əimmətil-isna əşər, h.q 1382, c.3, s.175
 8. Utarudi, Musnədul-imam Əs-Səccad, h.ş 1379, c.1, s.182
 9. İbn Tulun, Əl-Əimmətul-isna əşər, s.171
 10. Utarudi, Musnətul-imam Əs-Səccad, h.ş 1379, c.1, s.12
 11. İbn Şəhraşub, Əl-Mənaqib, h.q 1379, c.4, s.175
 12. Məclisi, Biharul-ənvar, h.ş 1363, c.46, s.4
 13. Qərəşi, Həyatul-İmami Zeynul-abidin, h.q 1409, c.1, s.39
 14. Xəsibi, Əl-Hidayətul-kübra, h.q 1411, s.213
 15. İbn Şəhraşub, Əl-Mənaqib, h.q 1379, c.4, s.175
 16. Məclisi, Biharul-ənvar, h.ş 1363, c.46, s.16
 17. Məclisi, Biharul-ənvar, h.ş 1363, c.46, s.16
 18. Sibt ibn Cəvzi, Təzkirətul-xəvass, h.q 1418, s.291
 19. Təbəri, Dəalilul-İmamə, h.q 1413, s.192
 20. Utarudi, Musnədul-imam Əs-Səccad, h.ş 1379, c.1, s.12
 21. Həməvi, Ənisul-muminin, h.ş 1363, s.109
 22. İbn Şəhraşub, Əl-Mənaqib, h.q 1379, c.4, s.175
 23. İrbili, Kəşful-ğummə, h.q 1421, c.2, s.699
 24. Ənsari Zəncani, Əl-Muusətul-kübra, h.q 1428, c.17, s.29
 25. Utarudi, Musnədul-imam Əs-Səccad, h.ş 1379, c.1, s.12
 26. Məclisi, Cəlaul-uyun, h.ş 1382, s.834
 27. İbn Əbis-sulc, Tarixu Əhli-beyt (ə), h.q 1410, s.131
 28. Şafei, Kifayətut-talib, h.ş 1362, s.448
 29. Şəhidi, Zendeqaniye Əli ibnil-Hüseyn (ə), h.ş 1380, s.7
 30. İbn Şəhraşub, Əl-Mənaqib, h.q 1379, c.4, s.175
 31. Məclisi, Biharul-ənvar, h.ş 1363, c.46, s.4
 32. Utarudi, Musnədul-imam Əs-Səccad, h.ş 1379, c.1, s.12
 33. Utarudi, Musnədul-imam Əs-Səccad, h.ş 1379, c.1, s.12
 34. Utarudi, Musnədul-imam Əs-Səccad, h.ş 1379, c.1, s.12
 35. Şəhidi, Zendeqaniye Əli ibnil-Hüseyn (ə), h.ş 1380, s.7
 36. İbn Şəhraşub, Əl-Mənaqib, h.q 1379, c.4, s.175
 37. Məclisi, Biharul-ənvar, h.ş 1363, c.46, s.16
 38. İbn Şəhraşub, Əl-Mənaqib, h.q 1379, c.4, s.175
 39. Utarudi, Musnədul-imam Əs-Səccad, h.ş 1379, c.1, s.12

Ədəbiyyat

 • İbn Şəhraşub, Məhəmməd ibn Əli, Mənaqibu Ali Əbi Talib, Qum, Əllamə, h.q 1379
 • İbn Tulun, Şəmsuddin Məhəmməd, Əl-Əimmətul-isna Əşər, Təhqiq: Səlahuddin Əl-Muncid
 • İrbili, Əli ibn İsa, Kəşful-ğummə, Qum, h.q 1421
 • Sibt ibn Cəvzi, Təzkirətul-xəvass, Qum, h.q 1418
 • Əmin Amili, Seyyid Möhsin, Əyanuş-şiə, Beyrut, Darut-taruf, h.q 1403
 • Utarudi, Əzizullah, Musnədul-İmamil-Müctəba, Tehran, h.ş 1373
 • Xəsibi, Hüseyn ibn Həmədan, Əl-Hidayətul-kübra, Beyrut, h.q 1411
 • Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul-ənvar, Tehran, İslamiyyə, h.ş 1363
 • İbn Əbis-səlc, Tarixu Əhli-beyt (ə), Qum, Alul-beyt, h.q 1410
 • Əl-Həsəni, Seyyid Haşim, Siyrətul-əimmətil-isna əşər, Nəcəf, Əl-Məktəbətul-Heydəriyyə, h.q 1382
 • Ənsari Zəncani, İsmail, Əl-Musuətul-kübra ən Fatimətiz-Zəhra (ə), Qum, h.q 1428
 • Həməvi, Məhəmməd ibn İshaq, Ənisul-muminin, Təhqiq: Mir Haşim Mühəddis, Tehran, h.ş 1363
 • Şəhidi, Cəfər, Zendeqaniye Əli ibn Əl-Hüseyn (ə), Tehran, h.ş 1380
 • Təbərsi, Fəzl ibn Həsən, İlamul-vəra, Qum, h.q 1417
 • Təbəri, Məhəmməd ibn Cərir, Dəlailul-imamə, Qum, Besət, h.q 1413
 • Qərəşi, Baqir Şərif, Həyatul-İmami Zeynul-abidin, Beyrut, h.q 1409
 • Qonci Şafei, Məhəmməd ibn Yusif, Kifayətut-talib, Tehran, h.ş 1362
 • Məclisi, Məhəmməd Baqir, Cəlaul-uyun, Qum, Sərvər, h.ş 1382
 • Mufid, Məhəmməd, Əl-İrşad, Qum, h.q 1413