İmam Əlinin (ə) ləqəb və künyələrinin siyahısı

wikishia saytından
İmamul-muttəqin ibarəsi. Tərcümə: Müttəqilərin imamı. İmam Əli (ə)-ın hərəminin qapılarının birində yazılan ləqəb[1]

İmam Əlinin (ə) ləqəb və künyələrinin siyahısı (ərəbcə: قائمة ألقاب وكنى الإمام علي (ع)) məqaləsi bir çox şiəsünni mənbələrində rast gəlinən İmam Əlinin (ə) ləqəb və künyələrinin toplusudur. Əli Əsğər Şukuhi "Əsma və əlqabe Əmirəl-möminin" kitabındə, 300-dən çox[2] Əllamə Hadi ibn İbrahimin "Əl-Burucu fi əsmai Əmiril-möminin" kitabında 290-a qədər[3] və Sabitinin "Əlqab və sifate movlaye muttəqiyan" kitabında isə 590-dan çox ad, ləqəb və sifət[4] İmam Əli (ə) üçün zikr etmişlər. Qazi Nurullah Şuştəri “İhqaqul-həqq və İzhaqul-batil” əsərində İmam Əli (ə) üçün Peyğəmbərdən (s) eşidilən 247 ləqəbini qeyd etmişdir.[5]

Əsədullah, Əmirəl-möminin, Zovcətul-Bətül, Saqiye Kəvsər, Sahibul-Liva, Heydəre Karrar, YəsubuddinƏbu Turab İmam Əlinin (ə) məşhur ləqəblərindəndir.

İmam Əlinin (ə) ləqəb və künyələri haqqında əvvəlki və sonrakı mənbələrdə qeyd olunanlara əsasən, onların əlifba sırası ilə siyahısı belədir:

Künyələri

Əbul-əimmə Əbu Turab Əbul-Həsən Əbul-Hüseyn Əbul-Həsəneyn
Əbur-Reyhanəteyn Əbus-sibtəyn Əbu Şubbər Əbuş-Şühəda Əbul-İtrə
Əbul-Qasim Əbul-Qəsəm Əbu Muhəmməd Əbul-Muminin Əbun-Nurəyn

Ləqəbləri

Şiəsünni alimləri öz kitablarında İmam Əli (ə) üçün çoxlu ləqəblər zikr etmişlər.[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

Say Ləqəb Məna
1. Əbul-yətama vəl-məsakin - ابوالیَتامی والمساکین Yetimlər və miskinlər atası
2. Əsədullah - اسدالله Allahın şiri
3. Əsədullah Əl-Ğalibul-kərrar - اسدالله الغالب الکرار Allahın şiri (şücaət cəhətindən)
4. Əxur-Rəsul - اَخُ الرّسول Peyğəmbərin (s) qardaşı
5. Əzan - اَذان Allahın və Peyğəmbərin müşriklərə qarşı nifrətini elan etmək
6. Uzunullahul-vaiyə - اُذُن الله الواعیه Allahın eçidən qulağı
7. Əzhəduz-zahidin - ازْهَدُ الزّاهِدین Zahidlərin ən zahidi
8. İsmulllahur-rəzi - اسـمُ اللهِ الرَضیّ‌ Allahın bəyənilmiş adı
9. Əslul-qədim - اصَلُ القَدیُم Qədimi gövhər
10. Əmirul-bərərə - امیرالبَرَرة Yaxşıların əmiri
11. Əmirul-cuyuş - امیر الجُیُوش Orduların komandiri (başçısı)
12. Əmirul-muminin - امیرالمؤمنین Müsəlmanların rəhbəri, əmiri
13. Əmirun-Nəhl - امیرالنَّحْلِ Şiələrin və möminlərin rəhbəri (Nəhl bal arısı deməkdir və şiələr arıya bənzədilmişdir.)
14. İmam - امام Rəhbər
15. İmamul-əbrar - امامُ الاَبرار Yaxşıların imamı
16. İmamul-ətqiya - امام الاتقیاء Pakların, təqvalıların imamı
17. İmamul-əvliya - امام الاتقیاء Allah dostlarının rəhbəri, imamı
18. İmamul-ummət - امام الاُمّة Peyğəmbər ümmətinin rəhbəri
19. İmamul-bəriyyə - امام البَریّه Allahın məxluqlarının rəhbəri
20. İmamul-həqq - امام الحق Haqq olan imam
21. İmamu Xəlqillah - امام خلق الله Allahın məxluqlarının rəhbəri
22. İmamus-salehin - امام الصّالِحین Salehlərin imamı, rəhbəri
23. İmamul-qəvm - امام القَوم Camaatın rəhbəri
24. İmamul-müttəqin - امام المتّقین Təqvalıların imamı
25. İmamul-muxlisin - امام المـُخلِصین İxlaslıların imamı
26. İmamul-mərhumin - امام المرحومین Xeyirxahların imamı
27. İmamul-muslimin - امام المسلمین Müsəlmanların imamı, rəhbəri
28. İmamul-muminin - امام المؤمنین Möminlərin imamı
29. İmamu zəvil-əlbab - امام ذَوِی الألباب Ağıl sahiblərinin imamı
30. İmamun-nasih - امام النّاصِحُ Xeyirxahların imamı
31. Əminur-Rəsul - اَمینُ الرّسول Allah rəsulunun (s) sirdaşı
32. Ənzəu bətəyn - اَنزع البَطین O kəs ki, şirkdən ayrılıb elmlə dolmuşdur
33. Ənisul-muminin - اَنیسُ المُؤمنین Möminlərin dostu
34. Əvrəul-mubin - اَورَعُ الْمُبین
35. Əvvəlul-abidin - اَوَّلُ العابِدینَ‌ İbadət edənlərin birincisi
36. Əvvəlul-qəvmi İsləmə - اَوَّلُ القَومِ اسلاما İslamı qəbul edən ilk şəxs
37. Əvvəlu - məzlum - اَوَّلُ مـَظْلُوم Allah yolunda məzlum olan ilk insan
38. Əvvəlu mən amənə billah - اَوَّلُ مـَن آمـَنَ بـِالله‌ِ Allaha ilk iman gətirən şəxs
39. Əvvəlu mən ğusibə həqquh - اَوَّلُ مَن غُصِبَ حَقُّهُ Haqqı qəsb edilən ilk şəxs
40. Ələmur-rəzin - اَعْلَمُ الرّزین Bilikdə və elmdə kamala çatan şəxs
41. Amiru bil-məruf - آمر بالمعروف Yaxşılığa əmr edən
42. Əbul-Liva - ابو اللِّواء Bayraq sahibi
43. Əşrəful-məkin - اَشرفُ المَکین Nəsil baxımından ən nəcib
44. Əşcəul-mətin - اَشْجَعُ المَتین Ən cəsur mətanət və qüvvət sahibi
45. Əsləul-əmin- اَصلَعُ الاَمین Şirkdən uzaq və ümmətin etibar etdiyi şəxs
46. Babullah - بابُ الله‌ِ Allahın rəhmət qapısı
47. Babul-hittə - باب الحطّة Allahın bağışlayan qapısı
48. Babu hikməti rəbbil-aləmin - بابُ حِکْمَة ربّ العالمین Aləmlərin rəbbi olan Allahın hikmət qapısı
49. Babul-məqam - بابُ المقام İstəklər qapısı
50. Babu mədinətil-elm - باب مدینةُ الْعِلم Elm şəhərinin qapısı
51. Babu daril-hikmət - باب دار الحکمة Hikmət və elm şəhərinin qapısı
52. Bəhrul-elmil-məscur - بَحْرُ العِلْمِ المَسجُور Qaynayan və coşan elm dəryası
53. Bəhrul-ulum - بَحْرُ العُلُومِ Bilik, elm dəryası
54. Bədrul-muzi - بَدْرُ‌ المُضیء Parlaq ay
55. Burhanul-munir - بُرهانُ الْمـُنیر Nur verən, saçan dəlil
56. Biyzətul-bələd - بیضة البَلَد O kəs ki, öz şəhərində yeganə, böyükdür, tayı-bərabəri yoxdur və başqaları onun ətrafında fırlanır
57. Tali kitabullah - تالی کتاب الله Allah kitabının davamı
58. Həblullahil-mətin - حَبْل‌ُالله المَتین Allahın möhkəm ipi
59. Höccətullah - حُجَّةُالله Allahın höccəti
60. Höccətul-əbrar - حُجَّةُ‌ الأبرار Yaxşıların höccəti
61. Höccətul-xisam - حُجَّةُ الخِصام Düşmənlərə qarşı həlledici höccət
62. Hafizun li hududillah - حافظ لحدودالله İlahi hüdudları qoruyan
63. Həydərə - حَیدرة Aslan deməkdir, cəsarət və igidliyə işarədir
64. Həliful-mihrab - حَلیفُ الِمحراب Nümunə
65. Xatəmul-vəsiyyin - خاتم الوَصیّین Axırıncı vəsi, vəli
66. Xazinu ilmillah - خازِنُ عِلْمِ الله‌ Allahın elm xəzinədarı
67. Xassətullah - خاصَّةُ الله‌ Allahın seçilmişi
68. Xalisətur-Rəsul - خالِصَةُ الرَّسول Peyğəmbərin xülasəsi
69. Xəlifətullah - خلیفةالله Allahın yer üzündəki xəlifəsi
70. Xəlifətu Rəsulillah - خلیفة رسول‌الله Allah rəsulunun canişini
71. Xəyrul-bəriyyə - خیر البریة Allahın ən gözəl xəlq etdiyi
72. Xəyrul-əvsiya - خیر الأوصیاء Ən yaxşı başçı, vəsi
73. Xasifun-nəl - خَاصِفُ النَّعْل Ayaqqabı yamaqçısı (təvazökarlığa işarə)
74. Xəlilullah - خَلیل‌َالله Allahın dostu
75. Dabbətul-ərz - دابّةُالأرض Kafiri mömindən ayıran
76. Dəvhətul-haşimiyyə - دَوحَةُ الهاشمیّة Haşimilər ailəsinin çiçəklənən və güclü ağacı
77. Dəyyanud-din - دَیّانُ الدّین‌ Qiyamət gününün hakimi
78. Zulqərnəyni həzihil-ummət - ذو القَرْنَین هذه الاُمّه Peyğəmbər (s) ümmətinin Zülqərneyni
79. Zun-Nurəyn - ذو النّورین İki nurun sahibi (Zeynəb və Ümmü Kulsum)
80. Zikr - ذِکر O kəs ki, zikri ibadətdir
81. Rayətul-hüda - رایةُ الْهُدی Hidayət bayrağı
82. Ruknul-əvliya - ‌ رُکْنُ الأولیاء Allah dostlarının rüknü
83. Rəfiq - رَفیق Dost
84. Zəvcul-Bətul - زوج البتول Həzrət Fatimənin (ə) həyat yoldaşı
85. Zeynus-siddiqin - زَینُ الصِّدّیقینَ Düz danışanların zinəti
86. Zeynul-muvəhhidinən-nücəba - زَیْنُ المُوَحِّدینَ النُّجَباء Nəcib Allahpərəstlərin zinəti
87. Saqiye Kövsər - ساقی کوثر Kövsər hovuzundan başqalarına su verən, onları sirab edən mənasını verir.
88. Sirrin və ehtiyacın dinləyicisi
89. Sidrətul-müntəha - سِدْرَةُ‌ المُنْتَهی Quran və merac hədisində adı keçən səmada yer və ya ağac.
90. Siracul-munir - سراجُ المُنیر Yanan çırağ (maarifləndirmə və hidayət simvolu)
91. Sirrullah - سِرُّ الله Allahın sirri
92. Seyfullah - سیف‌الله Allahın qılıncı
93. Seyfu Rəsulillah - سَیْفُ رَسول‌الله Allah rəsulunun (s) qılıncı
94. Səfinətun-nicat - سَفینةُ النَّجَاة Nicat gəmisi
95. Seyyidul-ərəb - سید العرب Ərəb qövmünün başçısı, böyüyü
96. Seyyidul-bərərə - سید البَرَرَة Yaxşı insanların böyüyü
97. Seyyidul-muslimin - سید المسلمین Müsəlmanların böyüyü
98. Seyyidul-övsiya - سید الأوصیاء Peyğəmbərlərin böyüyü
99. Seyyidul-vəsiyyin - سید الوصیین Vəsilərin böyüyü və ağası
100. Seyyidün-Nücəba - سید النجباء Nəcib insanların böyüyü, ağası
101. Səid - سعید Səadətmənd
102. Şahidun li Rəsulillah - شاهدٌ لِرَسول‌ِالله Allah Rəsulu (s) üçün dəlil, şahid
103. Şəbiyhu Harun - شبیه هارون Haruna oxşar, Harun kimi; Harun Musanın (ə) qardaşı olduğu kimi, İmam Əli (ə)Həzrət Peyğəmbərin (s) qardaşıdır.
104. Şəcərətut-təqva - شَجَرَةُ التَّقوی Təqva ağacı
105. Şihabus-saqib - شِهابُ الثاقب
106. Siddiqu Əkbər - صدیق اکبر Siddiq o kəsdir ki, əməlində və sözündə düz olub, həqiqəti təsdiq edir.
107. Siddiqu Əzəm - صدّیق اَعظم Çox düz danışan.
108. Siratul-mustəqim - صراطُ المستقیم Düz yol
109. Sahibul-liva - صاحب اللواء Bayraqdar
110. Sahibul-əsa - صاحبُ العصاء Camaatın mövlası
111. Sahibul-qəzaya - صاحب القَضایا Hökmlərin (qəzavətlərin) sahibi
112. Salehul-muminin - صالح المؤمنین Ən yaxşı möminlər (Təhrim surəsinin 4-cü ayəsində bəzi şiə[25][26] və sünni[27] təfsirçilərinə görə Salehul-Muminin, İmam Əli (ə) nəzərdə tutulur.)
113. Səfvətullah - صَفْوَة اللّه Allahın vəfalı dostu
114. Təriqul-mustəqim - طَریقُ المُستقیم Düz yol
115. Ələmut-tuqa - عَلَمُ التُّقی Təqva bayraqı
116. Ələmul-hadi - عَلَم الهادی Hidayət bayraqı
117. Əmudud-din - عَمُودُ الدِّین Dinin sütunu
118. Urvətullahil-vüsqa - عُروَةُ الله الوُثقی
119. İsmətul-əvliya - عِصمَةُ الأولیاء
120. Əybətu ilmillah - عـَیبَةُ عـِلْمِ الله‌ Allahın elminin sirri
121. Ğurrətul-muhacirin - غُرّةُ المهاجرین
122. Faruq - فاروق Maarifləndirici və haqqı batildən ayıran
123. Fazilul-fəza - فاصل الفَضَاء
124. Fasilul-qəza - فاصل القَضَاء Hökmlər üzrə yekun hökmü verən.
125. Farisul-ərəb - فارِسُ العَرَب Ərəb döyüşçüsü
126. Quranu NAtiq - قرآن ناطق Quran deyən (Natiqi Quran)
127. Qaid - قائد Rəhbər
128. Qaidul-ğurril-Muhəccəlin - قائدُ الغُرِّ المُحَجَّلین
129. Qaidul-ummətil-cənnət - قائدُ الاُمّة الی الجنة
130. Qaidul-muttəqin - قائدُ المُتّقین Nümunə
131. Qaidul-bərərə - قائدُ البَرَرَة Yaxşıların (salehlərin) rəhbəri
132. Qasimul-kəfrə - قاصِمُ الکَفرَةِ Kafirləri sındıran
133. Qəsimul-cənnəti vən-nar - قَسیمُ الجَنَّة و النَّار Cənnət və cəhənnəmi bölən
134. Qəsdus-səbil - قَصْدُ السَّبِیل Düzgün və düz yola hidayət edən
135. Qatilul-fəcər - قاتِلُ الفَجَرَة Cinayətkarları aradan aparan
136. Qatilun-nasaikinə vəl mariqinə vəl-qasitin - قاتِلُ النّاکِثین و المارِقین و القاسِطین Zülmkarı, xüruc edənləri (xəvaric) və əhdi sındıranları aradan aparan.
137. Qazi dini Rəsulillah (s) - قَاضِی دَیْنِ رسول‌الله Allah Peyğəmbərinin (s) borcunun ödəyicisi
138. Qərmul-hədid - قَرْمُ الْحَدِیدُ Böyük kişi
139. Kaşiful-kərub - کاشِفُ الْکرُوب Aradan aparan, təmizləyən
140. Kərraru ğəyrəl-fərrar - کرّار غیر الفرّار
141. Kənəful-füqəra - کَنَفُ الفُقَراء Fəqirlərin hamisi (qoruyanı)
142. Lisanus-sidq - لِسانُ الصّدق Düz danışan dil
143. Mürtəza - مرتضی Bəyənilmiş (Allah onu bəyəndi və ondan razı qaldı)
144. Muxtar - مُختار Seçilmiş (çünki Uca Allah onu ən yaxşı insan seçmişdir)
145. Mənhəcul-vazih - مَنهَجُ الواضِح Aşkar yol
146. Məhəccətul-bəyza - محَجَّة البیضاء İşıqlı, aydın yol
147. Məhəccətul-kübra - محَجَّة الکبرَی Böyük yol
148. Məhəccətul-Vazihə - محَجَّة الواضِحَةُ Tapılmış yol
149. Məzhərul-Əcaib - مَظْهَرُ‌ العَجائب
150. Munfiq - مُنْفِق İnfaq edən
151. Muştəra nəfsəh - مُشْتَریٰ نَفْسَه O kəs ki, canını (Allahın rizası üçün) satar. (Leylətul-məbit ayəsinə işarə)
152. Mədinul-hikmət - مَعْدِنُ الحِکْمَة Hikmət və elm mədəni
153. Mövla - مولی Mövla, sərvər
154. Muncizul-vəd - مُنْجِز الْوَعْدِ Vədinə əməl edən kimsə
155. Maridul-cann - مَارِدُ الْجَانِّ
156. Mövla kulli muminin vəl-muminə - مولی کلّ مؤمن و مؤمنة Bütün mömin və möminələrin mövlası
157. Müfərricul-kərb - مُفَرّجُ الکَرب Qəm-qüssəni aradan aparan
158. Mihnətul-kübra - مِحْنَةُ الْکبْرَی Böyük imtahan
159. Muhlikul-cən - مُهْلِک الْجَان Cinləri həlak edən
160. Muftil-qurun - مُفْتِی الْقُرُون Bütün əsrlərdə fətva verən
161. Mukirrul-kərrat - مُکِرُّ الْکرَّات Ard-arda hücum edən
162. Mudiylud-dəvlat - مُدِیلُ الدَّوْلَات Dövlətləri yerbəyer edən
163. Mubiduş-şirk - مُبیدُ الشرک Şirki nabud edən
164. Mövləl-muminin - مَولَی الْمؤمنین Möminlərin mövlası
165. Mizanul-əmal - میزانُ الأعْـمال Əməllərin tərəzisi
166. Nəbəul-əzim - نَبَأُ العَظیم Böyük xəbər
167. Nəqdus-səbil - نَقْدُ السّبیل Nümunə
168. Nümət - نعمة İlahi nemət
169. Nahi ənil-munkər - ناهی عَنِ المُنکَر Pisliklərdən çəkindirən
170. Nasirun li dinillah - ناصرُ لِدین‌ِالله Nümunə
171. Nəfsur-Rəsul - نَفْسُ الرّسول Peyğəmbərin (s) canı
172. Vəsi - وَصی Vəli, Rəhbər
173. Vəfi - وَفیّ Vədinə əməl edən kimsə
174. Vəchullah - وجه‌الله Allahın təcəllisi və Allahın aynası
175. Vəzir - وزیر Peyğəmbərin (s) canişini
176. Vəliyyullah - ولی‌الله Allahın vəlisi
177. Hadi - هادی Hidayət edən
178. Yəsubuddin - یَعسوب‌ُ الدّین Möminlərin başçısı

Əlaqəli məqalələr

İstinadlar

 1. الضریح المقدس, imamali.net saytı
 2. Şukuhi, "Əsma və əlqabe Əmirəl-möminin", h.ş 1385
 3. Əllamə Hadi ibn İbrahim, "Əl-Burucu fi əsmai Əmiril-möminin", h.ş 1387
 4. Sabiti, "Əlqab və sifate movlaye muttəqiyan", h.ş 1377
 5. Şuştəri, “İhqaqul-həqq və İzhaqul-batil”, c.4, s.4-10
 6. Rəşad, Daneşnameye İmam Əli (ə), h.ş 1377, c.10, s.331-375
 7. İbn Şəhraşub, Mənaqibu Ali Əbi Talib, h.q 1379, c.3, s.33 və 328
 8. Xəsibi, Əl-Hidayətul-kübra, h.q 1411, s.93
 9. İbn Tavus, Əl-Yəqin, h.q 1413, s.291
 10. İskafi, Muntəxəbul-ənvar, h.ş 1380, s.52-53
 11. Şazan ibn Cəbrayıl, Ər-Rəvzə, h.q 1423, s.232-233
 12. Təbərsi, İlamul-vəra, h.q 1417, c.1, s.307
 13. Həməvi, Ənisul-muminin, h.ş 1363, s.83
 14. Sibt ibn Cəvzi, Təzkirətul-xəvass, h.q 1426, s.16-50
 15. Xunci, Vəsilətul-xadim, h.ş 1375, s.114
 16. Əl-Asimi, Əl-Əsəlul-musəffa, c.2, s.371
 17. İbn Tavus, Ət-Təhsin, h.q 1413, s.542
 18. Amili, Ət-Tətimmə, h.q 1412, s.47-48
 19. İbn Şazan, Kitabul-fəzail, s.172
 20. Buxari, Səhih Buxari, h.q 1422, hədis 5924, 1258
 21. Qunduzi, Yənabiul-məvəddə, h.q 1384, c.1, s.241
 22. Təbəri, Fəzailu Əli ibn Əbi Talib, h.ş 1379, s.75
 23. Şüştəri, İhqaqul-həqq, h.q 1409, c.4, s.4-10
 24. Şəhrabi Fərahani, Əli (ə) dər ayineye nameha və əlqab, h.ş 1386
 25. Qumi, Təfsiru Qumi, h.q 1423, c.2, s.393
 26. Ərusi, Təfsiru Nuris-səqəleyn, c.5, s.370, hədis 10, 11, 14
 27. Siyuti, Əd-Durrul-mənsur, h.q 1404, c.8, s.224

Ədəbiyyat

 • İbn Şəhraşub, Məhəmməd ibn əli, Mənaqibu Ali Əbi Talib, Qum, Əllamə, h.q 1379
 • İskafi, Məhəmməd ibn Həmmam, Muntəxəbul-ənvar, Qum, h.ş 1380
 • Buxari, Məhəmməd ibn İsmail, Səhih-Buxari, h.q 1422
 • Sabiti, Əlqab və sifate mövlaye müttəqiyan Əli ibn Əbi Talib (ə), Tehran, Sübhan nəşri, h.ş 1377
 • Hüseyni Amili, Tacuddin, Ət-Tətimmə, Qum, Besət, h.q 1412
 • Həməvi, Məhəmməd ibn İshaq, Ənsisul-muminin, Təhqiq: Mir Haşim Mühəddis, Tehran, Bunyade besət, h.ş 1363
 • Xəsibi, Hüseyn ibn Həmədan, /l-Hidayətul-kübra, Beyrut, h.q 1411
 • Xunci İsfahani, Fəzlullah, Vəsilətul-xadim, Qum, Ənsariyan nəşri, h.ş 1375
 • Rəşad, Əli Əkbər, Daneşnameye İmam Əli (ə), Tehran, h.ş 1380
 • Sibt ibn Cəvzi, Təzkirətul-xəvass, Qum, Məcmə cəhanie Əhli-beyt (ə), h.q 1426
 • Seyyid ibn Tavus, Əl-Yəqin, Qum, h.q 1413
 • Şukuhi, Əli Əsğər, Əsma və əlqabe Əmirəl-möminin 9ə), Məşhəd, h.ş 1385
 • Şüştəri, Qazi Nurullah, İhqaqul-həqq, Qum, 1-ci çap, h.q 1409
 • Şəhrabi, Zəhra, Əli (ə) dər ayineye namha, künyeha, əlqab, h.ş 1386
 • الضریح المقدس, imamali.net saytı
 • Təbərsi, Fəzl ibn Həsən, İlamul-vəra, Qum, h.q 1417
 • Təbəri, Məhəmməd ibn Cərir, Fəzailu Əli ibn Əbi Talib, Qum, h.ş 1379
 • Asimi, Əhməd ibn Məhəmməd, Əl-Əsəlul-musəffa, Qum h.q 1418
 • Əllamə Hadi ibn İbrahim, Əl-Burucu fi əsmai əmiril-muminin, Qum, h.ş 1378
 • Əli ibn Tavus, Rəziddin, Ət-Təhsin, Qum, h.q 1413
 • Qumi, Şazan ibn Cəbrayıl, Ər-Rəvzətu fi fəzaili Əmiril-muminin, Qum, Məktəbətul-əmin, h.q 1422
 • Qunduzi, Süleyman ibn İbrahim, Yənabiul-məvəddə, Nəcəf, Heydəriyyə nəşri, h.q 1384